Mar 022013
 
   
It has been a while since the Norton ran. Or since the Norton has been on the road rather because I did start her every now and then just to let the engine run for a bit. And once again I’ve been stupid! When I replaced the carburators last year the Norton was running quite well for a couple of months and then started to give problems again, in particular difficult running idle and not smooth picking up when accelerating in the low rpm range. I’ve never managed to get the carb settings right since. And I finally figured it out: it never were the new carbs; the old tank gap, which had breathing problems before, plugged again and created again a vacuum in the tank … Which in turn explains the difficult idle running and picking up problem.

Norton old fuel tank gap

Norton old fuel tank gap
Norton old fuel tank gap

A while back I bought new tank gap (from India, I guess I know now why some people say it isn’t quite the same quality), it fits and does the job but does have indeed quite some more play than the old one had.

Norton new fuel tank gap
The new fuel tank gap

I only replaced it today but it does work; the engine now keeps it idle speed and picks up again, even in the lower rpm range. I feel so stupid not to have thought about that but was so focused on the new carbs and their settings that I just didn’t even think about the old tank gap anymore.

Het is al weer even geleden sinds de Norton gelopen heeft. Of op de weg is geweest eigenlijk omdat ik wel van tijd tot tijd de motor aangetrapt hebt en poosjes heb laten lopen. En opnieuw ben ik stom geweest! Sinds ik de carburateurs heb vervangen heeft de Norton een poosje goed gelopen en begon toen toch een paar maanden later weer vervelend te doen, slecht stationnair lopen en moeilijk oppakken vanuit een laag toerental als het gas open gaat. Ik ben er nooit in geslaagd de carburateurs goed afgesteld te krijgen. En ik ben er nu eindelijk uit: het probleem waren de nieuwe carburateurs helemaal niet; de oude tank dop had al eerder ontluchtings problemen en was opnieuw dicht geslibt wat weer opnieuw een vacuum in de tank tot gevolg heeft … Wat weer het slechte stationnair lopen en oppakken vanuit lage toeren tot gevolg had.

Norton oude tank dop

Norton oude tank dop
Norton oude benzine tank dop

Een poosje geleden had ik al een andere dank top gekocht (uit Indie, ik denk dat ik nu begrijp waarom sommigen zeggen dat het niet echt dezelfde kwaliteit is), het past en werkt maar er zit wel aanzienlijk meer speling op dan op de oude tank dop die er op zat.

Norton nieuwe tank dop
De nieuwe benzine tank dop

Pas sinds vandaag vervangen en het werkt; de motor loopt nu weer goed stationnair en pakt weer goed op, ook vanuit lagere toerentallen. Ik voel mezelf behoorlijk stom maar ik was zo op de nieuwe carburateurs en hun afstelling gefixeert dat ik helemaal niet meer aan de oude tank dop gedacht heb.

ça fait déjà un bon moment que la Norton n’a pas marché. Ou que la Norton n’a pas pris la route plutôt puisque je l’ai quand même démarrée de temps à l’autre. Encore un fois je suis con ! Quand j’ai remplaçé les carburateurs la Norton marchait très bien mais commençait, quelques mois plus tard, à nouveau donner des problèmes en particulier le relenti et l’accéleration à partir d’un bas regime moteur. Je n’avais jamais réussi à trouver le bon reglage de ses carburateurs depuis. Mais enfin j’y suis : ce n’était jamais le reglage des carburateurs; l’ancienne bouchon de reservoir d’essence à causé des problèmes déjà avant, la bouchon était à nouveau fermé et ne respirait plus et causait à nouveau un vacuum dans le reservoir … Ce qui explique les problèmes de relenti et accelération en bas regime.

Norton ancien bouchon

Norton ancien bouchon
Norton ancien bouchon reservoir d’essence

Il y a peu de temps j’avais acheté un nouveau (en Inde, je pense que je comprends maintenant pourquoi certains gens disent que ce n’est pas tout à fait la même qualité), ça passe et semble marcher mais il y a bien plus de jeu que sur l’ancien bouchon.

Norton nouveau bouchon
Le nouveau bouchon reservoir d’essence

Je l’ai remplaçé que aujourd’hui et ça marche; le moteur tient bien le relenti et accelère bien, aussi dans la regime basse du moteur. Je me sens con puisque tout ce temps je regardais les carburateurs et leur reglages que je n’avais plus de tout pensé à ce ancien bouchon de reservoir d’essence.

 Posted by at 5:55 pm
Sep 022012
 
   
Both yesterday and today I went out with the Norton. A couple of weeks ago already I noticed something; I replaced the RPM cable and certainly, the RPM indicator works again. All happy I thought to had fixed the broken cable and reason why the RPM meter didn’t work anymore. So now it was working again, I threw away the old cable. Just forgetting one tiny detail: the old cable had an other joint to stop the tachodrive from leaking while the new cable had a standard joint and.. is leaking, again.. As the replaced joint was attached to the old cable, I threw it away of course along with the cable.

RPM cable oil leak
New RPM cable oil leak

So now I have to get, again, one of those other joints to stop the tachodrive/RPM cable from leaking.
Yesterday while I was on my way back home and while pulling away when the trafic light turned green, a car going in the opposite direction just turned in front of me. Luckily I’ve got brakes. None the less, I thought he had figured that he had just cut me the road in front of my nose, no, he completes his (wide) U-turn and pulls up again right in front of me. That is not once but two times he cut me! A small blue Renault Clio from departement 75 (Paris), apparently in a hurry.

As I went home shaking my head about how some people are driving and thought it couldn’t be worse I saw something that changed my mind again; At Sevres on the Grande Rue (which is quite narrow in fact), since a while cyclist are authorized in both directions. A big, black Audi was apparently surprised about meeting a cyclist going in the opposite direction that she tried to make way and went full on the right into the side of a parked car. She got out, looked at the damage, unpatient people behind her started honking, she got back in and .. Drove off!
There were at least 10 people who witnessed the accident but none, including myself, did anything. Probably too amazed that would happen. I really thought she was going to pull up to park her car a bit further on the side to unblock the road but no, she really drove off like nothing happened leaving no note or nothing! I only remember a partial licenceplate ending in FVZ 92. Afterwards thinking about it, I could even have taken a picture as I’m modern now too and have a mobile phone with camera but I guess I don’t have the age anymore that goes with it to have the reflexes to use it.

Gisteren en eergisteren ben ik nog even met de Norton op pad gegaan. Een paar weken geleden merkte ik het al; Ik had de toerenteller kabel vervangen en de toerenteller werkt weer. Blij dacht ik het probleem van de gebroken kabel en de reden waarom de toerenteller het niet meer deed gevonden te hebben. Nu het weer werkte had ik de oude gebroken kabel weggegooid. Alleen een klein detail over het hoofd gezien: de oude kabel had een ander rubber ringetje om een lekkage tegen te gaan terwijl de nieuwe kabel het standaard rubbertje had en.. nu lekt het natuurlijk weer.. Omdat het andere rubbertje aan de oude kabel zat heb ik die met de kabel weggegooid.

Toerenteller kabel lekt
Nieuwe toerenteller kabel lekt olie

Dus nu moet ik, weer, een nieuwe rubbertje op de kop tikken om het olie lekken weer te stoppen.
Gisteren op de terugweg en terwijl ik optrok toen het verkeerslicht op groen sprong, kwam er een auto van tegenovergestelde richting welke net voor m’n neus afsloeg. Gelukkig heb ik remmen. Net toen ik dacht dat hij wel gemerkt zou hebben dat hij me net afsneed, nee, hij maakte zijn (ruime) halve draai af en draaide weer recht voor m’en neus de weg terug op. Dat was niet één keer maar twee keer dat hij me de weg afsneed! Een kleine blauwe Renault Clio uit departement 75 (Parijs), zichtbaar gehaast.

Terug naar huis rijdend en hoofdschuddend over hoe sommige mensen rijden in het verkeer en dacht dat het niet erger kon zag ik iets wat me weer van gedachten deed veranderen; In Sevres op de Grande Rue (welke eigenlijk best smal is), mogen fietsers sinds kort in beide richtingen fietsen. Een grote zwarte Audi was daar waarschijnlijk niet op bedacht want toen er een fiets in de andere richting aankwam probeerde ze waarschijnlijk plaats te maken en ging vol aan de rechter kant in de zijkant van een geparkeerde auto. Ze stapte uit, bekeek de schade, ongeduldigen begonnen achter haar te toeteren, ze stapte weer in en.. Reed weg!
Zeker 10 mensen waren er getuige van maar niemand, mezelf meegerekend, deed iets. Waarschijnlijk te verbaasd dat dit zou gebeuren. Ik dacht echt dat ze haar auto een eindje verder aan de kant zou zetten maar nee, ze reed er echt vandoor alsof er niets gebeurd was en liet geen briefje of niets achter! Ik herinner mezelf alleen een gedeelte van het kenteken wat eindigd in FVZ 92. Achteraf denkend had ik er ook een foto van kunnen maken omdat ik nu ook modern ben en een mobieltje met camera heb. Ik denk dat ik niet de leeftijd meer heb die er bij hoort omdat ik niet de reflexen heb deze ook te gebruiken.

Hier et avant hier je suis aller faire un tour avec la Norton. Il y a quelques semaines je l’ai remarqué déjà; J’avais remplaçé le cable compte tours et certes, le compte tours fonctionne à nouveau. Tout content parce que ça fonctionnait à nouveau et en pensent avoir trouvé le problème pourquoi l’affichage compte tours ne fonctionnait plus, j’avais jeté l’ancien cable. Juste un petit détail que j’avais oublié : l’ancien cable avait un autre joint afin d’empêcher une fuite d’huile et le nouveau cable avait le joint classique et.. ça fuit à nouveau.. Parce que l’autre joint était attaché au cable, je l’ai jeté avec le cable.

Prise de cable de compte tours fuit
Le nouveau cable compte tours fuit

Donc maintenant il faut que je trouve, à nouveau, un joint pour empêcher que la prise de cable compte tours fuit.
Hier sur le chemin retour à la maison et pendant que j’accelerais quand la feu passait au verte, une voiture de contre sense tournait juste devant moi. Heureusement la Norton a des freins. Cependant, pendant que je pensais qu’il avait compris qu’il venait de me couper la route, non, il complétait son (large) demi-tour et repassait juste devant moi sur la route. Ce n’était pas un mais deux fois de suite qu’il me coupait la route! Une petite voiture Renault Clio bleu de departement 75 (Paris), à priori très pressé.

En poursuivant ma route et en pensant comment certain gens conduissent et que ça ne pouvait pas être pire, je voyais quelque chose qui m’a fait changer d’avis; A Sevres sur la Grande Rue (qui est au fait pas large de tout), depuis peu les cyclistes sont autorisés à rouler dans les deux sens. Une grande Audi noir n’avait peut être pas compté la dessus et quand un cyclist est arrivé davant lui elle a peut être essayé de faire de la place mais en revanche rentrait à plein vitesse dans une voiture qui était garé à droite. Elle descendait, regardait les dégats, des voitures derrière elle commençait à s’impatienter et claxonnaient, elle remontait dans sa voiture et.. Partait !
Il y avait au moins 10 personnes qui l’ont vu, moi-même inclut mais personne l’a empêché de partir. Peut être trop étonnés elle pourrait faire ça. Je pensais vraiment qu’elle allait se garer un peu plus loin au bord de la route mais non, elle est vraiment parti comme si rien n’était et sans laisser un petit note ! Je me ne souviens qu’un part de son numéro qui finissait en FVZ 92. Quand j’y pense après coup, je pourrais même en prendre un photo puisque je suis modèrne aussi avec un téléphone portable avec caméra. Mais je pense que je n’ai plus l’age qui va avec puisque je n’ai pas les relfexes de l’utiliser dans des cas pareilles.

 Posted by at 8:47 pm
Jun 172012
 
   
It has been a while since I last used the Norton. Today was about the first day it wasn’t raining. Like last year, spring is quite nice but start of summer colder and rainy. I’ve also purchased, again, a pair of NGK BR8EIX Irridium spark plugs. Last time I brought the Norton to Machines & Moteurs they replaced them with regular Champion spark plugs, saying that the NGK Irridium’s weren’t good for a Norton. Yet, they’re ment to be the improved replacement spark plugs. The Norton started, quite easily actually but .. I don’t know what it is, too much air or not enough, untill she’s completely warmed up she’s not really running that great. Only when I was ready to leave for a ride I only noticed then that the Norton pissed some oil from the breather. It always looks more impressive than it actually is but she never has done that before. I guess some oil must have dropped down into the carter and when started she could all pump back at once?
I’ve also replaced the RPM cable and yes! The RPM meter works again.
New RPM cable
New RPM cable

I admit I haven’t quite understood what was wrong; when I removed the old cable, the inner cable wasn’t broken, yet the RPM counter wasn’t working. Oh well, it does again now.

Het is al weer even geleden dat ik de Norton gebruikt heb. Vandaag was het zo’n beetje de eerste dag dat het niet regende. Net als afgelopen jaar hadden we een vrij aardige lente maar een relatief koud en nat begin van de zomer. Ook heb ik, opnieuw, een paar NGK BR8EIX Irridium bougies gekocht. De laatste keer dat ik de Norton weg heb gebracht naar Machines & Moteurs hadden ze die vervangen door nieuwe Champion bougies omdat volgens hun de NGK Irridium’s niet goed waren voor een Norton. Toch, ze zouden de verbeterde vervangers moeten zijn voor de oude klassieke bougies. De Norton startte, vrij makkelijk eigenlijk maar .. Ik weet niet wat het is, te veel of niet genoeg lucht, ze loopt niet lekker totdat ze echt goed opgewarmd is. Pas toen ik gereed was om weg te rijden zag ik dat de Norton behoorlijk wat olie had weggegooid door de breather. Het lijkt altijd meer impressionnant dan het eigenlijk is maar dat had ze nog niet eerder gedaan. Misschien dat de olie wat naar het carter gezakt was en toen ze aansloeg ze niet alles weggepompt kon krijgen?
Ook heb ik de toerenteller kabel vervangen en de toerenteller werkt weer.
Nieuwe toerenteller kabel
Nieuwe toerenteller kabel

Toch heb ik het niet helemaal begrepen wat er niet goed was; toen ik de oude kabel verwijderde leek de binnenkabel niet gebroken en toch werktte de toerenteller niet meer. Met de nieuwe kabel weer wel.

Il y a déjà un moment que la Norton a été utilisée pour le dernier fois. Aujourd’hui c’était un de rares jours où il ne pleuvait pas. Un peu comme l’année dernière, le printemps n’était pas trop mal mais un début d’été relativement froid et pluvieux. J’ai aussi, encore un fois, acheté un pair de bougies NGK BR8EIX Irridium. Le dernier fois quand j’ai donné la Norton au Machines & Moteurs ils avaient remplaçé les bougies avec un pair de Champions classiques en disant que les bougies Irridium n’étaient pas bons pour une Norton. Cependant, ils sont sensés être les remplaçants améliorés. La Norton démarrait, facilement au fait mais .. Je ne sais pas ce qu’il manque, trop d’air ou pas suffisant d’air, la Norton ne tourne pas très bien tant qu’elle n’est pas complétement au température. Seulement quand j’étais prêt à partir je voyais qu’elle avait faite un petit pipi d’huile. ça semble toujours plus impressionnant qu’en réalité mais elle n’avait pas encore faite ça. Peut être il y avait d’huile en bas de carter et quand elle a démarrée elle ne pouvait pas tout pomper retour ?
J’ai aussi remplacé le cable compte tours, l’affichage de compte tours fonctionne à nouveau.
Nouveau cable compte tours
Nouveau cable compte tours

J’avoue que je n’ai pas tout à fait compris ce qui n’allait pas; quand j’ai enlevé l’ancien cable aucun cassure n’était visible pourtant l’affichage compte tours ne fonctionnait plus. Avec le nouveau cable ça refonctionne en tout cas.

 Posted by at 6:39 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.