Jul 112010
 
   
This morning I went to the market as almost every sunday morning. Shrimps, fruit and vegetables, bread and often I also go to the flowerstore, to buy cat grass (catnip) for our cat Pixel. It was warm today, as it has been for the last 3 weeks now and I was only wearning a T-shirt from Dafy Motors. The owner of the flowerstore asked me if I worked there, at Dafy, so I explained him no, I have those shirts since a while from the motorbike show in Paris and they’re perfect for the current hot summer temperatures. Then he asked me if I had motorbike, well, yes, a Norton. Most people who ask usually reply with something like “oh ..” and I often wonder in that case if they even know the brand Norton. But not this time. His eyes started to twinkle and he replied “ah, realy ?”. He told me that back in the time he had a Norton Dominator, often borrowed his cousin’s Commando and that he still had a BSA in the garage. He asked me if I wanted to see the BSA, sure, why not? Outside, in the backyard, indeed, a splendid, old BSA. She will require some work though, a bit dusty but complete. He also told me that he had quite some sidecars, but didn’t have the place for it anymore. Ah, that I know, I don’t actually have place for the Norton neither, that is why she’s parked at my parents-in-law. Next time when I take the Norton out for a ride I’ll make a stop at the flowerstore ūüôā

Last wednesday I also went to Machines & Moteurs. Bought a new airfilter, sparkplugs and several joints. Strange, yet like last time they didn’t have the joints for the carburator’s admission in 32mm, only in 30mm. The airfilter seems enormous. Oh well, I’ll start on the Amal carburators in september, when I’ll be in holidays, I should have everything now.

Vanochtend ben ik naar de markt geweest zoals iedere zondagochtend. Garnalen, fruit en groente, brood en vaak ga ik dan ook langs de bloemenwinkel om kattengras voor onze poes Pixel. Het was warm vandaag, zoals de afgelopen drie weken en dus droeg ik een T-shirt van Dafy Motoren. De eigenaar van de bloemenwinkel vroeg me of ik daar werkte, bij Dafy, dus legde ik hem uit dat ik niet daar werkte maar van een collega een paar van deze T-shirts had gehad en dat die perfect zijn voor warme dagen. Toen vroeg hij me of ik een motor had en ja, een Norton. Meeste mensen reageren dan met een “oh ..” en dan vraag ik mezelf af of ze het merk Norton eigenlijk wel kennen. Maar niet deze keer. Er kwamen lichtjes in zijn ogen en antwoorde “ah, echt?”. Hij vertelde me dat hij vroeger een Norton Dominator had, vroeger ook vaak de Commando van zijn neef leende en dat hij nog steeds een oude BSA in zijn garage had. Hij vroeg me of ik zijn BSA wilde zien, natuurlijk, waarom ook niet? Buiten, in een schuur in de achtertuin, inderdaad, een mooie, oude BSA. Ze heeft nog wel wat werk nodig, een beetje stoffig maar compleet. Hij vertelde me ook dat hij vroeger een paar zijspannen had maar daar nu de plaats niet meer voor had. Ah, dat probleem ken ik, ik heb zelf eigenlijk ook geen plaats voor mijn Norton, daarom staat ze bij mijn schoonouders. De volgende keer als ik met de Norton weg ga zal ik wel even bij de bloemenwinkel langs gaan ūüôā

Afgelopen woensdag ben ik ook nog even langs Machines & Moteurs gegaan. Een nieuw luchtfilter gekocht, bougies en een paar pakkingen. Vreemd, net als de laatste keer hadden ze alleen de 30mm pakkingen voor de carburateurs, niet de 32mm voor de inlaat. Het luchtfilter lijkt enorm groot. Ach, ik wil in september met de carburateurs beginnen, als ik met vakantie ben, ik zou nu alles moeten hebben.

Ce matin je suis aller au march√© comme chaque dimanche matin. Crevettes, fruit et l√©gumes, pain et souvent je vais au fleuriste afin d’acheter de l’herbe √† chat pour note chatte Pixel. Il faisait chaud, comme les trois derniers semaines et je portais un T-shirt de Dafy Motors. Le propri√©taire me demandait si je travaillais chez Dafy donc je lui expliquait que non mais un coll√®gue m’avait donn√© quelques T-shirts et qu’ils √©taient parfait avec ce temps chaud d’√©t√©. Il me demandait si j’avais une moto alors, bien oui, une Norton. La plus part des gens qui posent cette question r√©pondent alors quelque chose comme “oh ..” et dans ce cas je me demande s’ils connaissent m√™me la marque Norton. Mais pas ce fois ci. Il y avait des lumi√®res dans ses yeux quand il me r√©pondait “ah, vraiment ?”. Il me disait que dans le temps il avait une Norton Dominator, souvent il emprunt√© la Commando de son cousin et qu’il avait toujours une veille BSA dans le jardin. Il me demandait si je voulais voir sa BSA, et bien s√Ľr, pourquoi pas ? Dehors, dans un petit garage dans le jardin, en effet, une belle, veille BSA. Elle a encore besoin d’un peu de travaille, un peu de poussi√®re mais compl√®te. Ensuite il me disait qu’il avait aussi quelques sidecars mais qu’il n’avait plus d’espace. Ah, je connais ce probl√®me, je n’ai pas vraiment de la place pour ma Norton non plus, d’o√Ļ la raison qu’elle est chez mes beaux-parents. La prochaine fois quand je sors avec la Norton je passerai le voir ūüôā

Mercredi dernier je suis aller aussi voir Machines & Moteurs. Achet√© un autre filtre √† air, des bougies et des joints. Curieux, comme le dernier fois, ils n’avaient que les joints de 30mm et pas les joints de 32mm pour l’entr√©e des carburateurs. Le filtre √† air me semble √©norme. Bon, je vais commencer avec les Amal carburateurs en septembre quand je sera en cong√©s, je devrais avoir tous les pi√®ces maintenant.

 Posted by at 4:26 pm
Jun 272010
 
   
Yesterday was the Moto-GP Dutch TT-Assen so I stayed home to watch it. The weather today was even more beautiful than yesterday about 30 degrees Celsius and hardly any wind or well, “beautiful”, everything is relative; After cleaning the bougies and some polishing with the Elf√©chrome I took the Norton Commando for a ride. But on my way back home, back into Sevres about 1 mile shy from home, trafic was completely stuck. First I tried, but after the Pont the Sevres I started to fear for the engine; The Norton was feeling hot, very very hot, so I didn’t even try to continue but turned around in the opposite direction just to give the engine some air to cool.

Turning back into Boulogne I decided to try again and go straight this time, direction Meudon, but there also, trafic was completely stuck. Then something strange happened; while waiting for the red trafic lights in Boulogne I figured that I could better pull up the sidewalk and let the Norton cool down a bit first. Two ladies of respectable age, sitting a bit further on a bench, left; first one, then the other. Am I so scary?? I also noticed that I don’t realy have to go to any bike meeting; just park it on the side walk, wait a bit, and a meeting starts all by itself from curious people asking about the Norton ūüėČ

After the engine cooled off and trafic was a little less stuck, I decided to try again, but same thing; completely stuck, on and passed, the Pont de Sevres. That made me decide to do it different; stop the engine and just free-wheel. That worked for a while, meaning while going down the Pont de Sevres, but works a bit less on straight road. So I pushed the Norton on the sidewalk and pushed it into Sevres passed the trafic jam. Sure, I could have done it different; either trying to pass in between cars, either taking the lane in opposite directory and become a ghost rider, but I didn’t want to do either. Perhaps am I just too worried, but feeling how hot the Norton was getting without any chance on cooling, it seemed the best alternative.

Gisteren was de Moto-GP Dutch TT-Assen dus ben ik thuis gebleven om naar de TV te kijken. Het weer was vandaag zelfs nog beter dan gisteren en zo’n 30 graden Celsius met bijna geen wind of wel, “beter”, alles is relatief; Na de bougies schoon te hebben gemaakt en nog wat met de Elf√©chrome te hebben gepoetst ben ik met de Norton weg gereden. Maar op de terugweg, in Sevres, stond het verkeer volledig vast. Eerst heb ik het geprobeerd om er langs te komen maar ik werd bang voor de motor; de Norton had het warm, heel erg warm, dus probeerde ik niet langer maar ben omgedraaid in tegenovergestelde richting om de Norton wat lucht te geven om af te koelen.

Na in Boulogne weer omgedraaid te hebben besloot ik het nogmaals te proberen maar om deze keer rechtdoor te gaan, richting Meudon, maar ook daar stond het verkeer volledig vast. Toen gebeurde er iets vreemds; terwijl ik voor een rood stoplicht stond in Boulogne besloot ik dat het misschien maar beter was de Norton op de stoep te parkeren en af te laten koelen. Twee dames op respectable leeftijd, welke een beetje verder op een bankje zaten, gingen er vandoor; eerst √©√©n, toen de andere. Zie ik er zo angstaanjagend uit?? Ook heb ik gemerkt dat ik niet echt naar motor bijeenkomsten toe hoef te gaan; parkeer haar op de stoep, wacht een beetje, en een bijeenkomst begint vanzelf van nieuwsgierige mensen die naar de Noton vragen ūüėČ

Nadat de motor wat afgekoeld was en het verkeer wat minder vast leek te staan, besloot ik het nogmaals te proberen maar het zelfde verhaal; op en na de Pont de Sevres stond het verkeer muurvast. Toen besloot ik het anders te doen; de motor uitgeschakeld en free-wheeling. Dat werkte, of ten minste van de brug af, maar dat werkt wat minder op rechte stukken. Dus heb ik de Norton de stoep op geduwd en met de Norton over de stoep gelopen tot ik de file voorbij was. Ik had het ook anders kunnen doen; proberen tussen de autos door te rijden of om over de andere weghelft te gaan en een spookrijder worden, maar geen van beiden leek me een goed idee. Misschien dat ik me te veel zorgen maak, maar om de hitte van de Norton te voelen en geen kans te hebben te laten koelen, leek dat me het beste alternatief.

Hier c’√©tait la course de Moto-GP Dutch TT-Assen √† la t√©l√©, donc je suis rest√© √† la maison pour la regarder. Le temps √©tait encore plus beau aujourd’hui que hier avec environ 30 degr√©s Celsius et presque pas de vent ou bien, “plus beau”, tout est relative; Apr√®s avoir nettoy√© les bougies et apr√®s encore avoir appliqu√© un peu d’Elf√©chrome je suis parti avec la Norton. Mais sur le chemin de retour √† la maison, √† S√®vres, la circulation √©tait compl√®tement bouch√©e. J’ai essay√© mais apr√®s le pont de S√®vres j’avais peur pour ma moto; La Norton avait chaude, tr√®s tr√®s chaude, donc je n’ai pas insist√© mais je suis reparti dans la direction oppos√©e afin de donner un peu de l’air √† la Norton pour refroidir.

Retour en Boulogne je pensais le faire autrement et prendre la direction de Meudon mais l√† aussi, la circulation √©tait compl√®tement bouch√©e. Ensuite, quelque chose de bizarre c’est produit; pendant que j’attendais devant un feu rouge √† Boulogne je me suis dis qu’il faillait peut √™tre mieux garer la Norton sur le trottoir et la laisser refroidir un peu. Deux femmes d’une age respectable √©taient assis sur une banque mais partaient; d’abord une, puis l’autre aussi. Fais-je vraiment si peur ?? J’ai aussi constat√© que je n’ai pas vraiment besoin d’aller au rassemblement des motos; garer-la sur le trottoir, attendre un peu, et un rassemblement d√©marra tout seul avec des personnes qui s’arr√™tent et qui demande de curiosit√© des renseignements au sujet de la Norton ūüėČ

Apr√®s que la moto √©tait refroidi et la circulation semblait moins dense, je voulais essayer √† nouveau mais m√™me histoire; circulation compl√®tement bouch√©e sur et apr√®s le pont de S√®vres. Donc je d√©cidais de le faire autrement; couper le moteur et free-wheel. Pendant un instant √ßa marchait pas trop mal, surtout pour descendre le pont de S√®vres mais √ßa marche un peu moins bien si la route monte. Donc je poussait la Norton sur le trottoir et l’a pouss√© tout au long du trottoir jusqu’√† la circulation reprit. Bien s√Ľr, je pouvais le faire autrement; soit essayer de passer entre les voitures, soit prendre la voie du sens inverse, mais je ne voulais pas faire √ßa. Peut √™tre je m’inqui√©tais trop, mais en sentent la chaleur de la Norton et en sachant qu’elle ne pouvait pas refroidir, j’ai prefer√© de la pousser comme alternative.

 Posted by at 1:58 pm
Jun 172010
 
   
Lately not a lot happened. Can’t really say neither that, even though we’re (almost) in summer, that the weather has been good. I’ve taken out the Norton for a short ride every now and then, but mostly in between rain showers. Meanwhile however I found where I’ve been looking for since a while; Elf√©Chrome !

ElféChrome

Really, without any effort it cleans all the chrome of the Norton like nothing. At some places the chrome started to change color a bit, a kind of light yellow brownish and lost its shine. But no problem with the ElfeChrome; put it on as a fine layer, wait a bit untill it turns white and polish it off and taaaa daaaaaaa, the chrome regained its bright shine and all clean ūüôā

The Norton Commando after some ElféChrome

Okay, I confess, I didn’t do everything yet and started with the most obvious and easy accessible parts, but the result is amazing and without any real effort. Next time I’ll do the wheel rims and I’ll try again the exhaust pipes who start to turn a bit blue.

Afgelopen tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd. En ik kan eigenlijk ook niet zeggen, ook al dat we (bijna) in de zomer zijn, dat het weer goed geweest is. Ik heb de Norton zo af en toe laten lopen maar vaak was dat tussen regenbuien door. In de tussentijd heb ik wel gevonden waar ik al een poosje naar zocht; ElféChrome !

ElféChrome

Echt, zonder enige moeite reinigt het het chroom van de de Norton alsof het niets is. Op sommige plaatsen begon het chroom een beetje te verkleuren, een soort geel/bruin achtige gloed en begon zijn glans te verliezen. Maar geen probleem voor ElfeChrome; wrijf een fijn laagje over het chroom, even wachten tot het wit word en wrijf het er dan weer af en taaaa daaaaaaa, het chroom heeft zijn glans weer terug en is weer geheel schoon ūüôā

De Norton Commando na een beetje ElféChrome

Okay, toegegeven, ik heb nog niet de gehele Norton gedaan en ben begonnen met de meest in het zicht springende gedeelten maar het resultaat is echt fantastisch en zonder enige moeite. De volgende keer doe ik de velgen en de uitlaten nog een keer want die beginnen blauw uit te slaan.

R√©cemment pas grand chose c’est pass√©. Je ne peux pas dire non plus, malgr√© qu’on est (presque) en √©t√©, que le temps a √©t√© beau. J’ai pris la Norton pour faire des petits tours mais la plus part de temps c’√©tait entre deux averses. Entretemps cependant, j’ai trouv√© ce que je cherchais depuis un bon moment; Elf√©Chrome !

ElféChrome

Vraiment, sans effort √ßa nettoie le chrome de la Norton comme si ce n’√©tait rien de tout. A certains endroits le chrome a commenc√© √† changer de couleur, un sorte de jaune/marron et le chrome commen√ßait √† perdre sa brillance. Mais pas de probl√®me pour ElfeChrome; mettre une couche fin, attendre un peu jusqu’√† √ßa vire au blanche, l’enlever avec un torchon et taaaa daaaaaaa, le chrome retrouve sa brillance et redevient tout propre ūüôā

La Norton Commando après un peu de ElféChrome

Bon, d’accord, je n’ai pas encore fait tout la Norton et j’ai commenc√© avec les pi√®ces qu’on voit plus et les plus faciles d’acc√®s, mais le r√©sultat est √©tonnant et sans aucun effort. La prochaine fois je vais faire les roues et encore un fois les tuyaux d’√©chappement, car ils deviennent un peu blues.

 Posted by at 8:53 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.