Aug 292009
 
   
Finally, while most people already went on summer holidays and are returning to their jobs, my summer holidays just started this weekend. I’ve got plenty of things to do; clean the house, take the cat to the veterinaire for her yearly check-up, renew my passport and driving license (medical checkup for heavy trucks driving license), etc etc, but I sure do plan on spending some time on the Norton as well.
Several things I would like to do; have a look at the suspensions, oil change, clutch operation (still slips a bit). But, at least the Norton runs. The copper sheet I’ve inserted over the thread of the exhaust locking nut still seems to hold.

The Norton cooling off after a ride, smelling hot oil

Today, when I drove through Sevres, again someone pulled up next to me, someone on an older model red/gold Suzuki GSx, who asked me if the Norton is original. I’m still quite surprised when people do that and I can only guess that somehow a Norton draws the attention.

Eindelijk, terwijl de meesten hun zomervakantie er al op hebben zitten en terug aan het werk gaan, begint mijn zomervakantie dit weekeinde. Ik heb nog steeds veel dingen te doen; het huis grondig schoonmaken, de kat naar de dierenarts brengen voor haar jaarlijkse controle, mijn passpoort en rijbewijs hernieuwen (medische controle voor groot rijbewijs), etc etc, maar ik wil natuurlijk ook tijd doorbrengen met de Norton.
Verschillende dingen die ik nog wilde doen; naar de vering kijken, olie verversen, werking van de koppeling (slipt nog steeds een beetje). Maar, het belangrijkste, de Norton loopt tenminste. Het koper reepje dat ik over de schroefdraad van de uitlaatmoer heb aangebracht schijnt het nog al uit te houden.

De Norton koelt af na een ritje, ruikt naar warme olie

Vandaag, terwijl ik door Sevres reed, kwam er weer iemand naast me rijden, iemand op een ouder model rood/goud Suzuki GSx en me vroeg of de Norton nog origineel was. Het verbaast me nog steeds wanneer men dat doet en ik kan alleen maar bedenken dat een Norton op de één of andere manier toch wel aandacht trekt.

En fin, pour la plus part des gens leurs vacances d’été sont finis et pendant qu’ils retournent au boulot, mes vacances d’été ne commencent qu’aujourd’hui. J’ai encore plein des choses à faire; nettoyer la maison, visiter le vétérinaire avec Pixel notre chat pour sa contrôle de santé annuelle, renouveler mon passeport et mon permis de conduire (visite médicale pour permis de conduire poids lourdes), etc etc, mais j’avais prévu aussi de passer de temps avec la Norton.
Plusieurs choses que j’aimerai encore faire; jeter un coup d’œil sur les suspensions, vidange d’huile, l’embrayage (glisse encore un peu). Mais, finalement, la Norton marche. La cuivre feuilleté que j’ai mis sur le pas d’écrou d’échappement semble encore tenir bien.

La Norton refroidi après un petit tour, ça sent l’huile chaude

Aujourd’hui, pendant que je traversais Sèvres, quelqu’un venait à coté de moi, quelqu’un sur un modèle ancienne rouge/or Suzuki GSx qui me demandait si la Norton était encore de l’état d’origine. ça me surprends encore quand des gens font ça et je soupçonne qu’une Norton attire parfois de l’attention et intéresse.

 Posted by at 10:46 pm
Aug 092009
 
   
Well, the problem still isn’t “solved”. I guess the only way to solve it would be to take the Norton to a specialised workshop and have the inner thread remade (or remove it, widen it, and insert a ring with new thread). The heat resisting joint didn’t do the job; at first, it was holding, but nearly 60 kilometers later, the joint “hardend” and the exhaust locking nut came out again.

Removed most of the joint, some still in the thread of the locking nut

A colleague from work had an other idea; sheet copper.
It is hard to come by, not easy to find it in a store, but he still had some that came from an old, heavy-duty electric cable. It looks like a sheet of paper, just a bit thicker and made of copper of course. The idea is simple; straighten and flatten the sheet copper, cut with a pair of cissors a piece that fits around the thread of the exhaust locking nut.

Present the sheet copper for messurements

Then, when it fits about right, put a tiny bit of glue at the far end of the sheet copper and hold it firmly on the thread. Then wrap it around, tight, and a bit of glue again at the other end to hold it together. Of course, wrap it in the right direction so when screwed in, the copper sheet appears anti-clockwise. When the exhaust locking nut is held against the cilinder head, I’ve used a tiny screwdriver to make sure the copper was correctly lined up in/with the inner thread. Then screw the exhaust locking nut back in and tighten (with a warm engine). The idea is that the copper, thin, forms itself to the thread and creates a kind of “filling”. It worked, screwing it back in goes quite heavy, but seems to work. I took the Norton out for a ride to heat the engine and when I came back I tightened it firmly, aligned the holes of the cilinder and locking nut to place back a small iron wire to secure the exhaust locking nut from unscrewing.
For the moment it holds, we’ll see if it will last longer than the black joint I’ve tried.

I’ve also replaced a screw in the throttle; the small bridge that holds the throttle around the stearing bars also had a weak thread and was only holding on one side.

Yesterday, when I took the Norton out for a ride, I was waiting for a red light when a scooter rider pulled up next to me. He looked at the Norton and said “that’s really a beautiful bike, I would like to see myself and could see myself very well on such bike”. Ah yes, who could have imagined that I would ever see myself again on my dad’s old Norton ? True, real, original (old) motorbikes are quite rare on the road here and it already happened several times that people that I don’t even know complimented me with the Norton. Who knows, maybe one day when the Norton will be a bit more reliable, I might finally be able to take her a bit further and visit Norton or old english bikes meetings 🙂

Het probleem is nog steeds niet “opgelost”. De enige manier om het goed op te lossen zal toch worden om de Norton naar een mechanische werkplaats te brengen en herstel de schroefdraad in de cilinderkop (of verwijderen, gat groter maken en een ring er in met een nieuwe schroefdraad). De hitte bestendige vullingspasta was niet afdoende; eerst hield het nog even maar na bijna 60 kilometers en de pasta geheel hard werd kwam de moer er toch weer terug uit.

Meeste van de pasta weer verwijderd, een beetje zit nog in de draad van de moer

Een collega van het werk had een ander idee; koper vellen.
Het is niet gemakkelijk om het in een winkel te vinden maar hij had er nog wat van liggen wat van een oude, stevige electrische grondkabel kwam. Het ziet er net uit als een velletje papier, een beetje dikker dan en gemaakt van koper natuurlijk. Het idee is eenvoudig; de koper rechttrekken en knip met een schaar een reepje af dat net rond de schroefdraad van de moer past.

Leg het reepje koper tegen de moer voor de maten

Dan, indien het zo ongeveer past, doe wat lijm op het verste einde van het koper reepje en hou het stevig op de schroefdraad. Wikkel het dan, strak gewikkeld, en doe weer wat lijm aan de andere zijde om ze bij elkaar te houden. Wikkel het natuurlijk in de juiste richting dusdanig dat wanneer de moer er in word gedraaid, het koper tegen de wijzers van de klok in zit gewikkeld. Wanneer de moer tegen de cilinderkop aan zit heb ik een klein schroevndraaiertje gebruikt om de koper goed gepast te krijgen met de binnenste schroefdraad van de cilinderkop. Schroef dan de moer er geheel terug in en zet deze vast (met een warme motor). Het idee is dat de koper, dun, zichzelf naar de schroefdraad vormt en een soort “pakking” word. Het werkt, terug in schroeven gaat behoorlijk zwaar, maar het ziet er naar uit dat het werkt. Daarna heb ik de Norton voor een rondje meegenomen om de motor wat warm te laten worden en toen ik terug kwam heb ik de moer aangezet en de gaatjes van de moer en de cilinder op een lijn gezet om het ijzerdraadje terug te plaatsen wat er voor moet zorgen dat de moer niet los kan draaien.
Op dit moment houdt het, we zullen wel zien of het langer goed gaat dan met de zwarte Loctite autojoint welke ik eerder geprobeerd heb.

Ook heb ik nog een boutje vervangen in het gashandvat; de brug dat het gashandvat rond het stuur geklemt houd had een kapotte schroefdraad en hield slechts aan één kant.

Gisteren toen ik de Norton voor een ritje had meegenomen, stond ik voor het rode verkeerslicht te wachten toen er een scooter naast me kwam staan. Hij keek naar de Norton en zei “dat is echt een mooie motorfiets, daar kan ik mezelf ook wel op zien”. Ach ja, wie had ooit gedacht dat ik mezelf ooit nog eens op m’n vader’s Norton zou zien? Oudere, originele motorfietsen zie je niet zo vaak meer op de weg hier en het is al verschillende keren voorgekomen dat mensen die ik niet eens ken me compliementen gaven voor de Norton. Wie weet, misschien ooit nog eens als de Norton wat betrouwbaarder is dat ik dan wat verder van huis kan en een bezoekje kan brengen aan oudere engelse motor bijeenkomsten 🙂

Bon, le problème n’est toujours pas “résolu”. Je crains que la seule moyenne sera de ramener la Norton dans un atelier mécanique afin de réparer le pas intérieur dans a culasse (ou l’enlever, agrandir le trou, insérer une bague avec une nouvelle pas). Le pâte résistant à la chaleur n’a pas marché; ou bout de 60 kilometers plus tard, la pâte a commencé à endurcir et l’écrou est sorti quand même.

Enlevé la plus part de la jointe, un peu reste encore dans le pas de l’écrou

Un collègue du bureau avait une autre idée; la cuivre feuilletée.
C’est difficile d’en trouver dans les magasins mais il en avait encore un peu, récupère d’une veille câble d’électricité faite pour enterrer. Au premier vu ça ressemble un peu à une feuille de papier, juste un peu plus épais et fait de cuivre bien sûr. L’idée est simple, il faut aplatir la cuivre puis avec un pair de ciseaux couper un peu de sorte que ça passe au tour du pas de l’écrou.

Présenter la cuivre pour prendre les mesures

Ensuite, si la cuivre passe bien, mettre un peu de colle sur la bordure et la tenir fermement sur le pas de l’écrou. Puis la tourner au tour de l’écrou et encore mettre un peu de colle sur l’autre bordure afin de tenir la cuivre en position. Bien sûr, il faut la mettre dans le bon sens, de sorte que la cuivre se présente contre le sens d’aiguilles d’un montre quand on présente l’écrou contre la culasse. En tenant l’écrou contre la culasse je me suis servi d’un petit tournevis afin de me assurer que la cuivre rentre bien avec le pas de l’intérieur de la culasse. Ensuite resserrer l’écrou (avec une moteur chaude). L’idée est que la cuivre se forme au pas et créera une filetage additionnelle. Resserrer l’écrou n’était pas facile et c’était dur mais j’ai l’impression que ça fonctionne. J’ai repris la Norton pour aller faire un petit tour afin de chauffer un peu la moteur et à mon retour j’ai serré l’écrou, aligné les trous de l’écrou et la culasse afin de remettre le fil de fer qui devrait empêcher de se dé serrer.
Pour l’instant ça tient, on verra bien si ça tiendra plus long temps que l’autojointe de Loctite.

J’ai aussi remplacé un vis dans le pont qui tient la poignée de gaz au tour de la guidon; le pont ne tenait que d’un coté, de l’autre coté le pas était cassé aussi.

Hier quand j’avais pris la Norton pour aller faire un petit tour et pendant que j’attendais devant un feu rouge, un scooter s’avait mis à coté de moi. Il regardait la Norton en disant “ça c’est une belle moto, je pourrais déjà voir moi-même sur une moto pareille”. Ah oui, qui pourrait s’imaginer qu’un jour je voyais moi-même sur la Norton de mon père ? C’est vrai, les anciennes motos d’origine deviennent une rareté sur la route et c’est déjà arrivé plusieurs fois que des gens que je ne connaisse même pas m’ont fait des compliments avec la Norton. Qui sait, peut être un jour quand la Norton sera un peu plus fiable, je pourrais la ramener vers des rencontres des anciennes motos anglaise 🙂

 Posted by at 10:41 pm
Jun 292009
 
   
Today and tomorrow I’m off duty, so I decided to go have a look at the exhaust locking nut problem. From the Members forum of the french NOC I already got some advices. It seems yet an other common Norton problem. Due to vibrations, the locking nuts can easily unscrew or worse, damage the threads. I’m afraid that the second applies; when I unscrewed the locking nut completely and screwed it back in, up to three-quarters, by moving the locking nut a bit up and down (without forcing it too much) it comes quite easily back out again. Not good… It holds just a bit at the last quarter of the thread. For the moment I’ve used some Loctite autojoint (resitant to heat) and tightend it as good and bad as it goes. I’ll have to wait 48 hours for the product to settle, than I can start the Norton up again, but I’m not getting my hopes up that it will hold.
Other solution, or the only remaining one, would be to take it to a mechanic workshop, remove the inner thread, make it wider and insert a ring with new thread.
But then I’ll have a second problem; I don’t have any means yet to transport my Norton, the Norton won’t fit in the pick-up of my father-in-law and I don’t have a motorbike trailer. Even while I could borrow a trailer from a colleague, our Peugeot 206 2.0 HDI isn’t prepared to pull a trailer and my wife doesn’t want to fit it with a coupling. I guess we will still need to talk about that some more; she already let me buy the Norton but well, I could still rent a lorry but it would be nice that I could also transport it myself if needed 😉
Vandaag en morgen heb ik vrij genomen, dus besloot ik eens naar het probleem van de uitlaat moer te gaan kijken. Van de leden van het franse NOC forum had ik al wat adviezen gekregen. Het lijkt er op of dit ook weer een bekend Norton probleem is. Door de vibraties kan de uitlaat moer gemakkelijk los komen of erger, de schroefdraad beschadigen. Ik ben bang dat het tweede van toepassing is; indien ik de moer geheel los draai en er weer terug in draai tot 3/4 van de draad, door de moer een beetje omhoog en omlaag te bewegen (zonder te forceren) komt deze er gemakkelijk weer terug uit. Niet goed… De moer houd alleen nog op de laatste vierde van de draad. Op het moment heb ik met wat Loctite autojoint (hitte bestendig) de moer weer vastgezet zo goed en zo kwaad als dat ging. Nu moet ik nog 48 uur wachten tot de Loctite zich zet en kan ik de Norton weer starten maar ik heb er niet veel vertrouwen in. Andere oplossing, of de enige die dan nog overblijft eigenlijk, is om de Norton naar een mechanische werkplaats te brengen waar ze de schroefdraad kunnen verwijderen, het gat groter maken en er een ring in kunnen zetten met nieuwe schroefdraad.
Maar dan heb ik een tweede probleem; ik heb nog geen middelen om de Norton te kunnen vervoeren, de Norton past niet in de gesloten pick-up van mijn schoonvader en ik heb geen aanhangwagen. Ook al zou ik wel een aanhangwagen van iemand kunnen lenen, onze Peugeot 206 2.0 HDI heeft geen trekhaak en mijn vrouw wil er geen trekhaak onder. Ik denk dat we daar nog wel eens over moeten praten; ze heeft me al de Norton laten kopen en ik kan natuurlijk wel een busje huren, maar het zou makkelijk zijn als ik zelf de Norton zou kunnen vervoeren indien nodig 😉
Aujourd’hui et demain j’ai pris deux jours de congés, donc je suis aller voir le problème avec l’écrou d’échappement. D’après les Membres du forum de NOC France il semble que c’est encore un problème connu dont souffre la plus part des Nortons et ils m’ont donné quelques conseilles. A cause des vibrations l’écrou peut facilement se défaire ou pire, endommager les pas. J’ai peur que ça soit la deuxième qui s’applique; quand je dévisse l’écrou entièrement et puis je le revisse jusqu’à trois quarts de son pas et quand je bouge un peu (sans forcer) l’écrou du haute vers le bas, l’écrou sort trop facilement sans visser. Pas bien… L’écrou ne tient que sur le dernier quart du pas.
Pour le moment j’ai utilisé un peu de Loctite autojoint (résistant à la chaleur) et resserré l’écrou aussi bien que je pourrais. Il faut que j’attends 48 heures afin que le produit sèche puis je peux démarrer la Norton à nouveau mais je n’espère pas trop.
Autre solution, ou peut être la seule qui reste, sera d’amener la Norton dans un atelier spécialisé dans la mécanique qui pourrait enlever le pas, agrandir le trou et insérer une bague avec un nouveau pas.
Mais dans ce cas j’ai une deuxième problème; je n’ai pas encore des moyens pour transporter la Norton, la Norton ne passe pas dans la camionnette de mon beau père et je n’ai pas de remorque. Même si je pourrais emprunter une, notre Peugeot 206 2.0 HDI n’a pas de boule pour une remorque et ma femme n’en veut pas une non plus sous la voiture. Je pense qu’il faut encore qu’on parle de ce là, parce qu’elle m’a déjà autorisée d’acheter la Norton et même si je pourrais louer une camionnette, ça sera chouette si je pourrais transporter la Norton moi-même si le besoin y est 😉
 Posted by at 10:38 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.