Feb 042009
 
   
Well, actually, I have to admit that I didn’t do much so far; the bike being stalled in a garage, I don’t feel much for freezing my butt off while working on it. I prefer to wait a bit for better weather and then continue. So far, I did replace the rear tire as it was almost slick with a similair Dunlop K-81. Several of the parts that I’ve already replaced, including the rear tire, are coming from Machines et Moteurs. It is not really nearby, but they’re specialised in English bikes under which Norton. As soon as the temperature rises a bit (still snow outside at the moment), I wanted to replace the handlebars. At this moment the US model is fitted, but I prefer to put back the UK Roadster one. Strange enough they seem hard to find; I can find the US one easily, which I already have, but not the UK one. Once the handlebars replaced, I should also replace the mid-stand’s spring and probably also the speed-o-meter’s cable; when I replaced the rear wheel, I noticed that the cable for the speed indication is “cracked”. It is not broken, not yet, but I guess it won’t take long before it does.For the future, I wonder if I should leave the bike black/gold or re-paint it in the original color red/white as it was before. I’m not sure yet. Maybe, if the financial side allows it, I guess I’m going to buy a second fueltank and side-shields in red, so I can go both ways with the color.
Eigenlijk moet ik toegeven dat ik nog niet veel gedaan heb; de Norton staat in een garage bij mijn schoonouders, ik voel er niet zo veel voor om m’n handen er af te vriezen tijdens het sleutelen. Ik wacht liever tot het een beetje beter weer word. Tot zo ver heb ik wel de achterband vervangen die bijna glad was met een zelfde Dunlop K-81. Verschillende onderdelen die ik al vervangen heb, waaronder ook de Dunlop achterband, komen van Machines en Moteren. Het is niet echt dichtbij maar ze zijn gespecialiseerd in Engelse motoren waaronder ook Norton. Zodra het een beetje beter weer word (nu nog steeds sneeuw buiten), wil ik het stuur vervangen. Op dit moment zit er een US model op maar ik zou liever de originele UK Roadster er terug op zien. Vreemd genoeg zijn ze moeilijk te vinden; het US model heb ik al wel verschillende keren gezien, welke ik er nu op heb zitten, maar niet het UK model. Zodra het stuur vervangen is zal ik waarschijnlijk ook de veer van de midden standaard en de snelheidsmeter kabel moeten vervangen; toen ik het achterwiel er uit haalde zag ik dat de snelheidsmeter kabel “scheurtjes” had. De kabel is niet gebroken, nog niet, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat die breekt.Voor de toekomst vraag ik mezelf af of ik de Norton zwart/goud hou of weer terug over spuit in zijn originele kleuren rood/wit zoals de Norton eerst was. Ik ben er nog niet over uit. Als de financiële zijde het toelaat koop ik misschien wel een tweede benzinetank en zijschilden zodat ik beide kanten op kan met de kleuren.
Bon, j’avoue que je n’ai pas encore fait grand chose; la Norton est garée dans une garage chez mes beaux parents et je n’ai pas trop envie de me geler mes mains pendant que je bricole. Je préfère attendre le beau temps et continuer. Jusqu’à ici j’ai remplacé le pneu arrière, qui n’avait presque plus de profil, avec un similaire Dunlop K-81. Plusieurs parts que j’ai déjà remplacé, le pneu Dunlop à l’arrière inclut, viennent de Machines et Moteurs. Ils ne sont pas vraiment dans le coin mais ils se sont spécialisés dans les anciennes motos anglaises, dont la Norton. Dès que les températures remontent un peu (pour l’instant il y a encore de la neige dehors), je voulais remplacer le guidon. Pour l’instant la Norton a le guidon modèle US, mais je préfère remettre le modèle UK Roadster. Bizarrement j’ai de mal à le trouver; je trouve facilement l’US modèle, que j’ai déjà, mais pas l’UK modèle. Dès que je remplacera le guidon, je devrais probablement aussi remplacer le ressort de béquille centrale et le câble de l’indicateur de la vitesse; quand j’ai enlevé le roue arrière j’ai vu que le câble montrait des signes d’usure. Il n’est pas encore cassé mais je pense que ça ne prendra plus long temps avant que le câble se casse.Pour le futur, je me demande si je garde la Norton noir/or ou si je le repeint dans les couleurs rouge/blanche comme elle était avant. Peut être, si la coté financière me le permets, j’achèterai une deuxième réservoir d’essence et panneaux latérales, comme ça je pourrais aller avec les deux combinaisons de couleurs.
 Posted by at 9:52 pm
Feb 042009
 
   
Last november 2008, as I work during the week and don’t have much time, I had a couple of days off and decided to enjoy the fairly good fall’s weather by taking the Norton out for a ride. As it had been a while since the engine ran, someone told me that it is a good practice to remove the sparkplugs, squirt some oil directly into the cilinders, kick it over a 30 or so times and then put the sparkplugs back. As “not having run for a while” is quite relative, I thought that it couldn’t hurt so I proceeded in the above way. All went well, after having flottered, the engine had some problems starting but finally decided to run.
I was a bit pre-occupied with handling the choke (starter) and gas that first I didn’t notice, but when I saw some skirts of blue smoke flying past and looked behind me, I noticed that the whole alley was wrapped in a big cloud of blue smoke… Poor neighbours that had put their laundry to dry outside… Okay, I admit, squirting oil is maybe benefical, but it also has a side effect 😉

Ah, btw, as I’m not really a “heavy weight” myself with my 72Kg for 1.89m, I bought myself a “knee protection”. You can get one at any pharmacy or drugstore. Actually they’re more ment for people playing soccer and such, but I found that after a 40 times kicking, where sometimes the kickstarter “just goes a bit to far” giving the feeling that your knee is trying to bend forward, such knee protection works quite well 😉

After the blue smoke disappeared and the engine was running idle, I took off for a ride. This was the first time that I could actually enjoy (somewhat) the Norton. For a bike with respectable age, it is still quite rapid, accelerates good and its behaviour as how it “sticks” to the road is simply amazing. The only “trouble” I had is that I needed to open the fueltank’s fillercap every 2 to 3 minutes; it is blocked and sucks vacuum, starving the engine of fuel. Again something I’ll have to take a look at.
Shifting gears with the right food rather than the left finally starts to sink-in and becomes a habbit, yet I catched myself once, when I had to brake swiftly for a from left coming car, that in a reflex I was trying to gear back left footed. What is up with those people? If they didn’t see me coming they can’t say that they didn’t hear me coming. Got to love the sound of a Norton 😉
Afgelopen november 2008, omdat ik door de week werk en niet echt veel tijd over heb, had ik een paar dagen vrij en besloot van het redelijke najaarsweer te profiteren en de Norton te pakken voor een ritje. Omdat het enige tijd geleden was dat de motor voor de laatste keer gelopen had, vertelde iemand me dat het een goede gewoonte is om de bougies er uit te halen, wat olie in de cilinders te spuiten, een keer of dertig rond te trappen en dan de bougies er weer terug in te doen. Omdat “niet heeft gelopen sinds een tijdje” relatief is, dacht ik dat het niet kon schaden en besloot dit te zo doen. Alles ging goed en na geflottert te hebben had de motor wat kuren om te starten maar besloot na enig aanhouden toch aan te slaan.
Ik was te druk bezig met de choke en het gas om de motor niet stil te laten vallen dat ik het eerst niet in de gaten had maar toen ik wat blauwige nevel langs zag komen en achter me keek, zag ik dat de hele oprijlaan in een dikke blauwe rook gehuld ging… Arme buren die de was buiten te droge hadden gehangen… Okay, toegegeven, het olie inspuiten is misschien goed maar het heeft ook een bijwerking 😉

Trouwens, omdat ik zelf niet echt een “zwaargewicht” ben met mijn 72Kg en 1.89m, heb ik een “knie beschermer” gekocht. Deze zijn in bijna alle apotheken of drogisterijen te vinden. Ze zijn eigenlijk meer bedoeld voor mensen die voetbal, tennis en dat soort activiteiten doen maar ik kwam er achter dat, na een keer of 40 aanstampen en de kickstarter soms “net iets te ver doorschiet” wat het gevoel geeft dat je knie naar buiten toe buigt, een knie beschermer heel goed werkt 😉

Nadat de blauwe rook enigzins opgetrokken was en de motor stationair liep, kon ik eindelijk gaan rijden. Dit was de eerste keer dat ik (zo ongeveer) van de Norton kon genieten. Voor een motorfiets van die leeftijd is de Norton nog vrij snel, trekt goed op en de wegligging is verassend. Het enige “probleem” dat ik had is dat ik de benzinedop iedere 2 tot 3 minuten open moest doen; deze is afgesloten en creëert een vacuum zodat de motor geen benzine meer krijgt. Weer iets waar ik naar zal moeten kijken.
Van versnelling veranderen met de rechter voet in plaats van de linker begint zo onderhand een gewoonte te worden. Toch betrapte ik mezelf er op dat ik een keer, terwijl ik hard moest remmen voor een auto die van links kwam, dat ik in een reflex met de linkervoet wilde terugschakelen. Maar wat is er mis met die mensen? Als ze me niet aan hebben zien komen konden ze niet zeggen dat ze me niet aan hoorden komen. Er zit een geweldig geluid in zo’n Norton 😉
Novembre 2008 dernier, parce que je travaille dans la semaine et que je n’ai pas trop de temps libre, j’avais quelques jours de congés et je me suis dis d’aller en profiter de beau temps d’automne pour sortir la Norton. Comme le moteur n’avait pas tourné depuis un peu de temps et que quelqu’un m’avait dit que c’est un bon habitude de sortir les bougies, mettre un peu d’huile directement dans les cylindres, faire tourner en rond un bon trentaine de fois les pistons et puis remettre les bougies, je me suis dit que ça ne pourrait pas faire de mal et je procédais ainsi. Tout se passait bien et après avoir ouvert les robinets et avoir rempli les carburateurs avec d’essence, le moteur avait un peu de mal à démarrer mais démarrait quand même. J’étais un peu occupé avec le starteur et le gaz pour ne pas laisser caler le moteur qu’au début je ne remarquais pas mais quand je voyais passer un peu du fumé bleu et quand je regardais derrière moi, je constatais que tout l’aller été rempli d’un fumé bleu épais… Les pauvres voisins qu’avaient sorti leur linge pour sécher dans le jardin… Bon, admettons, peut être c’est un bon chose de mettre un peu d’huile, mais on ne pourrait pas nier qu’il y avait un effet secondaire 😉

Par ailleurs, vu que je ne suis pas vraiment “un poids lourd” moi-même avec mes 72Kg pour 1.89m, je me suis acheté une “protection des genoux”. On en trouve un peu partout dans les pharmacies. Au fait, ils sont plutôt destinés aux gens qui jouent au foot, tennis etc mais je me suis rendu compte que, après un quarantaine de coups de pied au démarreur qui parfois va “juste un peu trop loin” ce qui donne le sentiment que le genou essaie de se tordre vers l’extérieur, qu’une protection des genoux fonctionne au fait vraiment bien 😉

Après que la fumé bleu avait disparu un peu et que l’engin tournait stationnaire, c’était parti pour un tour. C’était le premier fois que je pouvais (un peu) m’amuser avec la Norton. Pour une moto de son age elle est quand même rapide, accélère bien et sa tenue de la route est très bien. Le seul “problème” que j’avais c’était que j’étais obligé d’ouvrir la réservoir d’essence tous les 2 à 3 minutes; c’est bouché et ça fait un vacuum. Encore quelque chose que je devrais regarder.
Passer les vitesses avec le pied droite plutôt que la pied gauche commence à devenir un habitude, cependant, quand je devais freiner rapidement pour une voiture arrivante de coté gauche, j’essayais dans une réflexe de rétrograder avec mon pied gauche. Mais qu’est-ce qu’il ne va pas chez ces gens? S’ils me n’ont pas vu venir, ils ne peuvent pas dire qu’ils me n’ont pas attendu venir ! J’adore le son de cette Norton 😉
 Posted by at 9:48 pm
Feb 042009
 
   
By now, this wasn’t fun anymore and I started to become slightly irritated; Three times, straight in a row, the damn thing dies on me and I can hear my dad laughing. After only 5 minutes of riding, the engine started to do strange things; rev’ing up by itself, studdering, only wanted to accelerate when opening the gas (throttle) almost all the way, some ignitions in the exhaustpipes … And, as soon as I stopped the bike it died right away, no way to get it going again. So, there we go again, take all your courage and push the bike back home.. Now, it appears that there are some “safe” ways of riding “on one leg” (one cilinder), but as I had no clue (yet) what was going on, that idea wouldn’t even have come to my mind.
Once back home, the by now familiar “trouble shooting” can start; it had only ignition on the right cilinder, no bougie sparks at all on the left cilinder. First I was hoping for a bad sparkplug, that would have been easier, so by simply changing them around, it was quickly confirmed that it was not the case; still sparks on the right cilinder, nothing on the left. One step up then, the contact-points? Nope, they were fine. Constant power to both of the ignition coils? Yep.. Here (but one has to be fairly fast and not waiting untill the whole bike cooled down) I noticed that the right (working) ignition coil was quite hot while the left was cold as ice. And indeed, the left ignition coil seemed quite dead. Are we having fun yet or what?

The old Lucas ignition coils Ref. 17M6

Back in 2008 I already became member of the Norton Owners Club France, on one hand to obtain information on how to import a Norton in France and on the other hand, being new to Nortons, I already saw it coming that I might need some help, not just technical but also on how to find parts for this bike. With some help of the club’s members, I managed to find a matching pair of ignition coils. Replacing them is a piece of cake and, quite often, I think about my father because he also left us a toolbox filled with all kinds of tools for the english measurements 😉


New ignition coils 11/00 215H from Andover Norton International (Ref. 06-2263)

Nu was het zo onderhand niet leuk meer en begon ik licht geïriteert te raken; Drie keer, op een rij, hield de Norton het voortijdig voor gezien en kan ik m’n vader horen lachen. Na slechts 5 minuten begon de motor rare dingen te doen; uit zichzelf versnellen, stotteren, alleen op willen trekken indien het gas bijna geheel geopened word, na ontstekingen in de uitlaten … En, zodra ik de motor aan de kant zette, sloeg deze direct af en met geen mogelijkheid meeer gestart te krijgen. Dus daar gingen we weer, raap al je moed bij elkaar om de Norton weer terug te duwen.. Het schijnt dat er “veilige” manieren zijn om eventueel op één poot (één cilinder) te rijden maar omdat ik er (nog) geen idee van had wat er aan de hand was, kwam dat idee geheel niet in me op.
Terug thuis, de inmiddels bekende “oorzaak zoeken” kan beginnen; De Norton had ontsteking op de rechter cilinder maar geheel geen bougie vonken op de linker cilinder. Eerst hoopte ik op een kapotte bougie, dat zou eenvoudiger zijn geweest, maar door ze eenvoudig weg om te draaien kon ik dat al snel vergeten; nog steeds bougie vonken op de rechter cilinder, niets op de linker cilinder. Een stapje terug dan, de contact punten? Nee, die waren goed. Constante spanning op de ontstekingsspoelen? Ja, was er ook… Hier (maar dan moet je wel snel zijn en niet de hele motor af laten koelen) kwam ik er achter dat de rechter (werkende) ontstekingsspoel behoorlijk warm was, terwijl de linker koud als ijs was. Inderdaad, de linker ontstekingsspoel bleek aardig dood te zijn. Beginnen we al plezier te krijgen of wat?


De oude Lucas ontstekingsspoelen Ref. 17M6

Terug in 2008 was ik al lid geworden van de Norton Owners Club France, aan de ene kant om informatie in te winnen over hoe een Norton in Frankrijk geïmporteert kan worden en aan de andere kant, nieuw met Nortons, zag ik al aankomen dat ik misschien van tijd tot tijd wat hulp nodig zou kunnen hebben. Niet alleen op technisch vlak maar ook om aan onderdelen te komen voor deze motor. Met wat hulp van de club leden, vond ik een overéénkomend paar ontstekingsspoelen. Het vervangen is een fluitje van een cent en vaak denk ik dan aan m’n vader want hij heeft ons ook een gereedschapskist na gelaten met allerlei sleutels in de engelse maten 😉


Nieuwe ontstekingsspoelen 11/00 215H van Andover Norton International (Ref. 06-2263)
Maintenant ce n’était plus drôle et je commençais à m’énerver un peu; trois fois de suite la Norton s’arrêtait et j’entendrais mon père rire. Après seulement 5 minutes, l’engin faissait des choses bizarres; accelerait tout seul, hésiter, ne voulait qu’avancer si la poigné de gaz s’ouvrait presque totalement, des ignitions dans les pots d’échappement et dès que je me garait à coté de la route, le moteur s’arrêtait et impossible de redémarrer. C’était donc reparti, on reprends les choses à main pour ne pas le dire et on rentre à pied. Par ailleurs, il paraît qu’il y a des façons pour rouler “sur une jambe” (sur une seule cylindre) mais comme je n’avais aucun idée ce qui n’aller pas, l’idée de rouler sur une cylindre me n’est pas parvenu.
Un fois rentré, le maintenant bien connu “recherche de la panne” peut commencer; elle avait des ignitions de bougie sur le cylindre droite mais rien sur la cylindre de gauche. Au début j’espérais trouver une bougie défectueuse mais en les inversant c’était rapidement confirmé que ce n’était pas ça; toujours des ignitions sur la cylindre de droite, ne rien sur la cylindre de gauche. Un pas avant alors, les points de contacts ? Non, c’était bon. De courant constant sur les bobines ? Oui, il y avait … Ici (mais il faut être rapide et ne pas laisser refroidir l’engin) je remarquais que la bobine de droite (qui fonctionne) était chaude alors que la bobine de gauche était froide comme de la glace. Et en effet, la bobine de gauche était bel et bien morte. Est-ce qu’on s’amuse ou quoi ?

Les veilles bobines Lucas Ref. 17M6

En 2008 je suis devenu membre de Norton Owners Club France, d’un coté pour obtenir d’informations sur le comment importer une Norton en France et d’un autre coté, comme les Nortons étaient nouvelles pour moi, je le voyais déjà venir que je pouvais avoir besoin d’un coup de main de temps à l’autre. Non pas seulement sur la technique mais aussi pour retrouver des pièces pour cette Norton. Avec de l’aide de quelques membres de club, je trouvais en effet une autre pair de bobines. Les remplacer était vite-fait et souvent je repense à mon père, car il nous a laissé aussi une boite d’outils rempli avec des clés en mesures anglaises 😉


Nouvelles bobines 11/00 215H d’Andover Norton International (Ref. 06-2263)

 Posted by at 9:28 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.