May 082010
 
   
Last time already I noticed this and I think it is a bummer, but.. One of the two girling shocks is scratching the black paint of the damper. Strangely, only the left one, not the right one. Sure, one has to look closely to see it but still. I don’t regret to have replaced the Koni’s shocks with the new Girling shocks,  they fit and work good, but it would have been even better if the spring itself wouldn’t scratch the paint.

Girling Shocks, paint scratched on damper (see red circles)

The damper seems to be centred in the spring, but somehow it must touch. Not the right shock though, where no paint scratches are seen at all. Strange and a bummer, but well. Next time, if I have to replace the shocks again, I’ll make sure to set the pre-strength on the second notch, which should make sure that the spring itself remains tight in position.

The Norton ran good today; easy starting on a cold engine and, once warm, a good idle speed of the engine. I also tested the brakes; or well, not by choice, but in a reaction when I switched lanes and the car in front of me suddenly braked. Luckely, the test passed, the Norton (still) brakes good even if it probably requires a bit more force than with modern braking systems 😉

De laatste keer had ik het al gezien, en dat is jammer, maar.. Op één van de twee Girling schokdempers schraapt de veer de zwarte lak van de schokbreker af. Vreemd genoeg, alleen de linker, dit gebeurd niet op de rechter schokdemper. Natuurlijk, dan moet je wel van dichtbij kijken om het te zien, maar toch. Ik heb r geen spijt van dat ik de Koni’s vervangen heb met de nieuwe Girlings, ze passen en werken goed, maar het wou zelfs nog beter zijn als de veer de lak er niet af schraapte.

Girling schokdempers, lak afgeschraapt van de schokbreker (zie rode circles)

De schokbreker is zichtbaar goed gecentreert binnen de veer maar op de één af andere manier moeten ze elkaar toch raken. Niet op de rechter schokdemper, daar is de lak geheel niet beschadigd. Vreemd en jammer maar goed, de volgende keer als ik de schokdempers vervang zal ik de sterkte van de veer wel op het tweede standje zetten, zodat de veer goed en strak aangespannen in positie gehouden word.

De Norton liep goed vandaag; startte gemakkelijk op een koude motor en liep goed stationnair op een warme motor. Ik heb ook de remmen getest; of nou ja niet vrijwillig maar in een reactie toen ik van rijstrook veranderde en de auto voor me opeens in de remmen ging. Gelukkig is de test geslaagd, de Norton remt nog (steeds) goed ook al dat het waarschijnlijk iets meer kracht in de vingers vraagt dan wat nodig zou zijn bij moderne motoren 😉

Je l’avais déjà vu le dernier fois et c’est un dommage, mais.. Un des deux Girling amortisseurs frotte la peinture. Bizarre, car ça n”arrive qu’à gauche, pas sur l’amortisseur à droite. Certes, il faut regarder de près mais mis encore. Je n’ai pas de regrets avoir remplacé les Koni’s avec les nouveaux Girling amortisseurs, ils fonctionnent bien mais ça sera encore mieux s’ils ne frottent pas la peinture.

Girling amortisseurs, frottement sur la peinture (dans les cercles rouge)

L’amortisseur semble être bien centré dans le ressort mais une façon ou une autre le ressort doit toucher. Pas l’amortisseur coté droite où il y a aucun frottement sur la peinture. Bizarre et un dommage mais bon. La prochaine fois quand je dois remplacer les amortisseurs je m’assurera de mettre les ressorts sur la deuxième position de tension, de sorte de s’en assurer que le ressort restera bien coincé en place.

La Norton roulait bien aujourd’hui; elle a démarrée facilement avec un moteur à froid et un fois au température la vitesse stationnaire était bien. J’ai aussi testé les freins; ou bien, pas volontairement, mais quand je changeais la voie la voiture devant moi freinait de coup. Heureusement la Norton a passée le test, elle freine (encore) bien mais sans doute faut-il un peu plus de puissance musculaires dans ses doigts qu’avec une moto moderne 😉

 Posted by at 4:04 pm
May 012010
 
   

This year and next year too btw, we’re not really lucky with the national holidays; a lot of them are on a saturday this year and on a sunday next year. Today is the first of May, thus muguets (small, white flowers) are a must. Though my father-in-law is preparing to leave for Italy tomorrow, they still underlined several times that it wouldn’t bother them at all if I would stop by if I wanted to take the Norton for a ride. Of course with some muguets. I’ve cleaned and checked the sparkplugs; I don’t know why, but I had the feeling that one cilinder was not exactly doing fine. Both fire though. Perhaps the airfilter getting dirty. I already wanted to replace it, but last time they didn’t have air filters for the Norton Commando 850 at Machines and Moteurs.

It is strange, not quite sure how to explain it, but I have the feeling that I’ll need to start to become careful with the Norton. Untill here, I’ve been taking it easy, through town, not speeding the Norton but I feel that “old habits” are slowly coming back; Through town isn’t much of a problem (yet), but once out of town, inconsiently, I start to ride the Norton more agressively. This afternoon, when I checked my speed, I was already way over 90 without I even noticed. Probably because I start to become more relaxed and familiar with the Norton, but that is exactly how I “blew” my first Honda; starting to ride an old bike which should be handled with care and respect as if it was a new engine. Strangely, the Norton seems to feel well by it, perhaps getting tired also of only riding through town? The engine gives the feeling as if it used to, and wants to, accelerate. From what I remember back of the days of when the Norton was still my father’s bike, there was no doubt about it; it accelerated alright! (or got a flood of words, which I won’t repeat here, if it refused). Anyway, I don’t want to go back there, not for my wife and not for myself; I mean, I thought that my time of speeding bikes was well behind me in my younger years. Of course, I know that one controls a bike (or a car for that matter) him or herself, but the Norton makes it too easy, it just accelerates as if it is nothing. It is like a drug or a habitude that comes back where one gets used to and hard to get rid of.

Pixel, our cat on the other hand, is doing quite well and doesn’t have such problems; since her radiation therapy back in March, she’s been steadily recovering. She plays again, has again her “crazy hour” where she growls and runs through the house over the stairs and her hairs grew enough to cover the wole area where she had been shaved (except for the area irradiated, where hairs only start to grow back now). I’m checking regulary but untill now no relapse. But it is maybe too soon yet.

Dit jaar en volgend jaar trouwens ook, komen we niet goed weg met de nationale feestdagen; veel vallen er dit jaar op een zaterdag en volgend jaar op een zondag. Vandaag is het 1 Mei en dus horen er muguets (kleine, witte kelkbloemetjes) bij. Mijn schoonvader maakt zichzelf gereed om morgen weer naar Italië te rijden maar ze onderstreepten verschillende keren dat als ik langs wilde komen om de Norton mee te nemen dat geen enkel probleem was. Natuurlijk met een paar muguets. Ik heb de bougies schoongemaakt en nagekeken; waarom weet ik eigenlijk niet maar ik had het idee dat één cilinder niet echt lekker liep. Toch vonken ze beiden. Misschien een vuil luchtfilter. Die wilde ik al vervangen maar de laatste keer dat ik naar Machines en Motoren geweest ben hadden ze geen luchtfilters voor een Norton Commando 850.

Het is vreemd en moeilijk uit te leggen maar ik heb het gevoel dat ik een beetje op moet passen met de Norton. Tot nu toe heb ik het langzaam aan gedaan, in de stad en niet gaan racen met de Norton maar ik heb het gevoel dat “oude gewoontes” langzaam terug komen; Door de stad is het (nog) geen probleem maar buiten de stad, onbewust, begin ik wat meer agressief te rijden met de Norton. Vanmiddag, toen ik op m’n snelheidsmeter keek, zat ik al over de 90 zonder dat ik het in de gaten had. Misschien dat ik wat meer vetrouwd met de Norton ben geraakt maar dat is ook precies hoe ik mijn eerste Honda verprutste; beginnen te rijden met een oude motorfiets welke voorzichtig en met respect behandeld zou moeten worden alsof het een nieuwe motorfiets was. Vreemd genoeg schijnt de Norton het wel goed te vinden, misschien word ze er ook moe van om alleen door de stad te rijden? De motor geeft het gevoel als of ze er gewend aan is en graag op wilt trekken. Van wat ik nog kan herinneren toen het nog m’n vaders motor was, is er geen twijfel over mogelijk; de motor accelereerde! (of kreeg een stortvloed van woorden, welke ik hier niet zal herhalen, als ze weigerde). Toch, daar wil ik niet naar terug gaan, niet voor m’n vrouw en niet voor mezelf; ik bedoel, ik dacht dat de jaren van het racen van motoren wel achter me was in mijn jongere jaren. Natuurlijk, ik weet wel dat je het zelf in de hand hebt maar de Norton maakt het gewoon te gemakkelijk, ze accelereert als of het niets is. Het is een beetje als een drug of een gewoonte wat terug komt en waar maar moeilijk van af te komen is.

Pixel, onze kat van de andere kant, kent zulke problemen niet; sinds haar stralingstherapie in Maart is ze er weer langzaam bovenop gekomen. Ze speelt weer, ze heeft haar “crazy hour” waar ze gromt en door het hele huis heen rent en haar vacht is nu weer genoeg aangegroeid om het gehele stuk te bedekken waar ze geschoren was (behalve waar ze bestraald was, daar begint haar vacht nu pas een beetje terug te komen). Ik verifiëer haar regelmatig maar tot nu toe gaat het goed. Maar het is misschien nog te vroeg om dat te kunnen zeggen.

Cette année et l’année prochaine aussi par ailleurs, nous ne sommes pas vraiment chanceux avec les jours feriés; Beaucoup d’entre eux tombent cette année au samedi et l’année prochaine un dimanche. Aujourd’hui on est le 1ième Mai, donc les muguets (petites fleurs blanches) sont obligatoires. Malgré que mon beau père se prépare pour aller en Italie demain, ils ont souligné plusieurs fois que ça ne les dérange pas si je passe pour prendre ma moto. Avec des muguets bien sûr. J’ai vérifié et nettoyé les bougies; Je ne sais pas pourquoi mais j’avais le sentiment qu’une cylindre ne voulait pas. Les deux sont allumés. Peut être un filtre à air qui se bouche. Je voulais déjà le remplacer mais le dernier fois que je suis aller chez Machines et Moteurs ils n’avaient pas des filtres pour une Norton Commando 850.

C’est bizarre et je ne suis pas sûr comment l’expliquer mais j’ai le sentiment qu’il faut que je commence à faire attention avec la Norton. Jusqu’à ici j’ai su me retenir, conduisant gentillement en ville, ne pas rouler trop vite mais je sens que lentement des “vieux habitudes” reviennent; En ville ce n’est pas vraiment un problème, pas encore, mais en dehors de la ville je commence à piloter la Norton un peu plus agressivement. Cette après-midi, quand je jetais un coup d’oeil sur ma vitesse, j’ai vu que j’étais bien au dessus de 90 sans que je m’en suis rendu compte. Peut être parce que je suis devenu plus à l’aise avec la Norton mais c’est aussi exactement comment j’ai “cassé” ma première Honda; commencer à piloter une ancienne moto qui devrait être traité avec respect et attention comme si elle c’était une moto toute neuve. Bizarrement, la Norton semble de se sentir bien, peut être qu’elle devient fatigué aussi par que faire les tour en ville ? La moto donne l’impression comme si elle est habitué à et veut bien accélérer. D’après ce que je m’en souviens, quand la Norton était encore la moto de mon père, il n’existe pas de doute; elle accélérait ! (ou bien elle se faisait insulter par mon père avec des mots que je ne répètera pas ici si elle ne voulait pas). Bref, je ne veux pas retourner à ça, pas pour ma femme et pas pour moi-même; je veux dire, je pensais que mon temps de piloter les motos en excès vitesse sans arrêt était derrière moi dans ma jeunesse. Bien sûr, je sais bien qu’on contrôle la vitesse d’une moto (ou voiture) soi-même, il n’y a pas d’excuse, mais la Norton le rends simplement trop facile. Elle invite à accélérer et elle le faite sans aucun problème. C’est comme un drug ou une habitude qui revient et c’est dur de s’en débarrasser.

Pixel, notre chatte, va bien et n’a pas ce type de problème; depuis son thérapie radio en Mars elle s’en est remise lentement. Elle joue à nouveau, elle a de nouveau son “heure de folie” où elle cours dans toute la maison par les escaliers en grognant et ses poils ont suffisamment repoussé pour couvrir l’endroit où elle a été rasé (sauf l’endroit de la radio thérapie, où ses poils, tout blanches, commencent à repousser que maintenant). Je la vérifier fréquemment mais jusqu’à ici pas de signe de rechute. Mais c’est peut être encore trop tôt pour en être sûr.

 Posted by at 3:40 pm
Apr 242010
 
   
Today was more or less a special day; since a while already I was thinking about “taking the Norton to the next level”. Meaning, untill now I’ve riding the Norton in and around Chaville and Sevres, occasionally to Puteaux, but always staying close to home. A bit like going to swim but making sure to have bottom and avoiding going into deep waters. Today however I took the Norton to Eau Bonne, department 95.

The Norton in front of Machines and Moteurs, Eau Bonne, ’95

Also, this was the first time on the highway. Or well, probably not for the Norton, but for me and the Norton. For a short while I took her over 120 km/h, just to see, but no problem; all went well. For the rest I stayed between 100 and 110 km/h in 4th gear between 2500 and  3000 rpm.  Obviously the Norton didn’t have any problems accelerating, but over 120 I had the feeling that it would be more comfortable to “lay down” a bit but my backpack was getting in the way. Anyway, I didn’t want to speed, but just see if the Norton would make it to go there and back (also important).  Strangely, the clutch didn’t slip at all, which is weird because sometimes the clutch does slip (a bit) when just accelerating in town.  Oh well, I’m happy; a picture with the ocean on the background may come one day 🙂

Vandaag was het min of meer een speciale dag; sinds een poosje denk ik er over na “om de Norton wat verder mee te nemen”. Dat wilt zeggen, tot nu toe ben ik in en rond Chaville en Sevres gebleven, af en toe naar Puteaux, maar toch altijd een beetje dicht bij huis. Een beetje alsof gaan zwemmen maar er zeker van blijven zijn dat je kan staan en niet in te diep water gaan. Vandaag ben ik met de Norton naar Eau Bonne gereden, departement 95.

De Norton voor de werkplaats van Machines en Moteurs, Eau Bonne, ’95

Dit was tevens ook de eerste keer op de snelweg. Of waarschijnlijk niet voor de Norton, voor mij ook niet, maar voor mij met de Norton dan. Voor een korte tijd heb ik de Norton over de 120 km/h laten gaan, alleen maar om te zien, maar geen probleem; alles ging goed. Voor de rest ben ik tussen de 100 en 110 km/h in 4de versnelling tussen 2500 en 3000 rpm gebleven. De Norton had geen enkel probleem om te acceleren maar over de 120 had ik toch het gevoel dat het wat comfortabeler zou zijn om “te gaan liggen” maar m’n rugzak zat niet lekker. Maakt niet uit, de bedoeling was dan ook niet om de Norton op z’n staart te trappen maar alleen om te zien of ik daar naar toe én weer terug (ook belangrijk) kon rijden. De koppeling slipte niet wat vreemd is, want soms slipt de koppeling (een beetje) als ik in de stad optrek. Ach, ik ben al gelukkig met deze overwinning; een foto met de oceaan op de achtergrond komt nog wel eens een keer 🙂

Aujourd’hui c’était une journée plus ou moins spéciale; depuis un peu de temps déjà je pense à “amener la Norton plus loin”. C’est à dire, jusqu’à ici je ne conduisais la Norton qu’en centre ville de Chaville et de Sèvres, parfois jusqu’à Puteaux mais toujours proche de la maison. Un peu comme aller à la nage mais s’assurer qu’on a pied et ne pas aller dans les eaux profondes. Aujourd’hui par contre je suis aller avec la Norton à Eau Bonne, département 95.

La Norton devant l’atelier de Machines et Moteurs, Eau Bonne, ’95

Aussi, c’était la première fois sur l’autoroute. Ou bon, probablement pas pour la Norton, pour moi non plus, mais pour moi avec la Norton en tout cas. Pendant un petit instant je l’ai amené au dessus de 120 km/h, juste pour voir, mais pas de problème; tout ce passait bien. Après je suis resté entre 100 et 110 km/h en 4ième vitesse entre 2500 et 3000 rpm. De toute évidence la Norton n’avait pas de problèmes à accélérer mais au dessus de 120 j’avais le sentiment qu’il conviendra de “s’allonger” un peu mais mon sac à dos ne suivait pas. Bref, je ne voulais pas rouler à fond, c’était juste pour voir si la Norton pouvait faire l’aller-retour (aussi important). Bizarrement, l’embrayage n’a pas glissé de tout, si qui est bizarre parce que parfois quand j’accélère en ville elle patine un peu. Moi je suis déjà très content; une photo avec la mer sur l’arrière plan viendra un jour 🙂

 Posted by at 5:23 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.