Apr 052010
 
   
Well, actually not really the first sunny day, we already had some few ones, but the first one in a weekend. And actually, we got lucky on that one, as it rained the whole weekend, but it is Easter monday today. It has been a few weeks that the Norton last ran and I could notice it; don’t want, don’t want, don’t want… After insisting on the kick starter I managed to win the battle, she started and producing again a thick, blue cloud of smoke. And that wasn’t all; YES! There it was, despite all my precautions the first oil stain on my parents-in-law pavement…

It had to happen sooner or later; the first oil stain ..

When I got the Norton and was looking for a safe place to park it, my father-in-law, always very clean and careful, asked me if my motorbike leaked… Errr.. (“it is an English bike, a Norton, what do you expect?” didn’t seem the right thing to answer) so I told him that yes, it is an old bike, it may leak a bit, but that I would be very careful. And I have been, for nearly two years, and taaa daaaaa .. One moment of inattention and hop! An oil stain …  I didn’t see it untill I came back from a ride with the Norton, but I cleaned it up quickly, there weren’t any witnesses 😉

Eigenlijk niet echt de eerste zonnige lente dag, we hebben er al een paar gehad, maar de eerste die in het weekend viel. En eigenlijk hebben we daar nog geluk mee gehad omdat het het hele weekend regende maar vandaag is het Paas maandag. Het is al weer een paar weken geleden dat de Norton voor het laatst gelopen heeft en ik kon het merken; ze wilde niet echt… Na aanhouden op de kick starter won ik uiteindelijk de strijd, ze sloeg aan en produceerde een dikke, blauwe rookwolk. En dat was niet alles; JA! Daar was ‘ie dan, ondanks al mijn voorzorgen de eerste olievlek op de stoep van m’n schoonouders…

Het moest er een keer van komen; de eerste olievlek ..

Toen ik de Norton aankocht en een veilige plaats zocht om de Norton te stallen, m’n schoonvader, altijd heel schoon en voorzichtig, vroeg me of mijn motor lekte… Ehhh.. (“het is een engelse motor, een Norton, wat verwacht je zelf?” leek me niet het goede antwoord) dus vertelde ik hem dat ja, het is een oude motor, het kan misschien wel een beetje lekken, maar dat ik erg voorzichtig zou zijn. En dat ben ik ook geweest, bijna twee jaar al, en taaa daaaaa .. Eén ogenblik van even niet op letten en pats! Een olievlek … Zelf heb ik het niet gezien totdat ik terug kwam met de Norton dus heb ik het snel schoongemaakt, er waren geen getuigen 😉

Bon, pas vraiment la première journée avec du soleil, nous en avons eu des autres, mais c’était la première journée qui tombait dans un weekend. En plus on a eu de la chance parce qu’il a pleut tout le weekend, mais aujourd’hui c’est le lundi Pâques. C’était déjà il y a quelques semaines que la Norton a roulée pour la dernière fois et je l’avais remarqué; elle ne voulait pas démarrer facilement… Après de l’insistance sur le démarreur à coups de pieds je gagnais quand même la bataille et elle a produit une nuage épaisse et bleu. Et ce n’était pas tout; OUI! la voilà, malgré tous mes précautions la première tache d’huile sur le pavement de mes beaux-parents…

Tôt ou tard ça aurait dû arriver; la première tache d’huile ..

Après que j’avais acheté la Norton je cherchais un endroit sûr pour la garer, mon beau père, toujours très propre et prudent, me demandait si ma moto fuit d’huile… Errr.. (“c’est une moto anglaise, une Norton, que pensez-vous ?” ne semblait pas être la bonne réponse) donc je lui ai répondu que oui, c’est une veille moto, c’est peut être possible qu’elle fuit un peu mais que je fera très attention. Ce que j’ai fait, pendant presque deux ans, et voilà .. Un moment de l’inattention et voilà! Une tache d’huile … Je le n’avais pas vu jusqu’à mon retour, je l’ai nettoyé rapidement, personne ne l’a vu 😉

 Posted by at 4:15 pm
Mar 182010
 
   
At first sight, when one sees the pictures below, one could think ‘what does that cat have to do with a Norton?‘ and actually, directly? Nothing. Indirectly however quite a lot. Please meet our cat Pixel, a 9½ years young European grey tiger. At the start of february my wife discovered a small, hard knob on her right side. From there, things went very fast; She had surgery the 4th of february to have it removed and analyzed. We got the results 10 days later : not good, a fibrosarcome, a kind of aggressive cancer that may occur in cats.

Pixel after her first surgery

She had to go back into surgery 15th of february to cut away larger. During her “recover” period of 15 days she had to wear a band aid to protect the stitches of the 22cm incision and in turn, to protect the band aid against her biting it, me and my wife slept in turns so there would always be someone with her and to watch over her.

Pixel after stitches were removed

This week, 15th through 19th of march, she’s at Maisons-Alfort to undergo a radiation therapy. It is simply amazing how such a small, little thing can take such a presence and place in a household. We love her so much and we hope she’s going to make it. Meanwhile, of course, hence the link she has with the Norton : I didn’t do anything with the Norton in the meantime as we took care of her first.

Last week, when I did work a little on the Norton, I guess I better shouldn’t have; I just wasn’t quite there with my head and about everything that I undertook I screwed up one way or an other. I received already a while back, a new headlight for the Norton. Before replacing it, I wanted to take a picture and create a “before and after” situation, but …

Norton Commando Lucas 7″ H4 headlight (before and after) ..

All went well; I opened and removed the old headlight, I’d carefully taken out the new headlight out of its packaging, placed the new 7″ rim on a blanket, placed the headlight facing down in it, clamped it with newly bought rim clips. That didn’t seem to be so hard. But when I flipped it back and looked at it.. The glass was already cracked .. Pfff.. I must have put too much pressure wrongly when I inserted the rim clips ..

So, I put the old headlight back in place, took the Norton out for a ride, went home and ordered an other new headlight again. When I placed the order, I could choose out of LHD or RHD, where I thought that it ment Left or Right Hand Drive, meaning, the side of the road one drives. So I ordered myself the RHD one, as we drive on the right side of the road here.

I received it, went back to see the Norton and followed the same procedure; opened and removed the old Lucas headlight, put the rim down, the newly received headlight into the rim, careful with the rim clips this time and I flipped it around and .. Only then noticed the little writing on the glass; drive left

After contacting the vendor, it appears that actually LHD or RHD doesn’t refer to the side of the road one drives on, but refers to the place of the steering wheel in a vehicule … Duh !

So, I put back the old one and took again the Norton out for a ride 🙂

Like I said, luckely I didn’t do more and I didn’t start on putting the new carburetors yet, because I just wasn’t quite there with my head and could only have screwed up. Tomorrow our little Pixel is coming back home and I’m sure things will go better again from there.

Op het eerste gezicht, als men de foto hieronder ziet, kan men zich afvragen ‘wat heeft die kat met een Norton te maken?‘ en eigenlijk, direct? Niets. Indirect toch best wel veel. Zie hier onze kat Pixel, een 9½ jaar jonge Europeese grijze tijgerkat. In het begin van februarie ontdekte mijn vrouw een klein, hard knobbeltje aan haar rechter zijde. Dingen zijn heel snel gegaan vanaf dat moment; Ze heeft chirurgie ondergaan op de 4e van februarie om het weg te halen en te laten analyseren. 10 Dagen later kregen we het resultaat : niet goed, een fibrosarcome, een soort agressieve kanker die in katten voor kan komen.

Pixel na haar eerste chirurgie

Ze moest weer terug in chirurgie op de 15e van februarie om nog verder weg te snijden. Tijdens haar “herstel” periode van 15 dagen moest ze een verband dragen om de hechtingen van de 22cm snede te beschermen en, om het verband tegen haarzelf te beschermen zodat ze het niet kapot zou bijten, hebben mijn vrouw en ikzelf om beurten geslapen zodat er altijd iemand bij haar was om over haar te waken.

Pixel nadat de hechtingen verwijderd waren

Deze week, de 15e tot en met de 19e van maart, verblijft ze bij Maisons-Alfort om een stralingstherapie te ondergaan. Het is gewoon verbazingwekkend hoe zo’n klein diertje zo’n grote plaats in een huishouden in kan nemen. We houden zo veel van haar en we hopen dan ook hard dat ze er bovenop komt. Ondertussen, natuurlijk, het verband dat ze heeft met de Norton : Ik heb de Norton niet aangeraakt omdat we eerst voor haar hebben gezorgd.

Afgelopen week, toen ik wat aan de Norton wilde werken, denk ik dat ik dat beter niet had kunnen doen; Ik was er gewoon niet zo bij met m’n hoofd en zo’n beetje alles wat ik ondernam ging fout. Een poosje terug al had ik de nieuwe koplamp voor de Norton ontvangen. Voordat ik deze ging vervangen wilde ik een foto nemen en een “voordien en nadien” situatie creëren, maar …

Norton Commando Lucas 7″ H4 koplamp (voor- en nadien) ..

Alles ging goed; ik had de oude koplamp geopened en verwijderd, voorzichtig de nieuwe koplamp uit de verpakking gehaald, de nieuwe 7″ ring op een deken gelegd, de nieuwe koplamp naar beneden gericht in de ring geplaatst en het geheel vastgeclipt met de nieuwe clips. Dat was allemaal zo moeilijk nog niet. Maar toen ik de koplamp omdraaide en er naar keek.. Was het glas al gebroken .. Pfff.. Ik denk dat ik er te veel druk op gezet heb toen ik de ring clips er in zette ..

Dus, de oude koplamp weer terug op zijn plaats gezet, nog even met de Norton er vandoor geweest, weer terug thuis gekomen en weer een andere koplamp besteld. Toen ik de order plaatste kon ik kiezen uit een LHD of RHD, waar ik dacht dat Left of Right Hand Drive stond voor de zijde van de weg waar we rijden. Dus bestelde ik een RHD koplamp, want we rijden hier immers aan de rechter zijde van de weg.

Deze heb ik ontvangen, ben weer naar de Norton geweest en volgde dezelfde procedure; de oude Lucas koplamp geopend en verwijderd, ring op een deken, de gloednieuwe koplamp er in, voorzichtig met de ring clips deze keer, de koplamp omgedraaid en .. Toen zag ik pas in klein geschreven in het glas; rij links

Nadat ik de verkoper had benaderd blijkt het dat LHD of RHD niet slaat op de zijde van de weg waar men rijdt maar slaat op de zijde waar het stuur zit in een auto … Duh !

Dus, de oude koplamp er weer terug in gezet en de Norton meegenomen voor een ritje 🙂

Zoals ik al schreef, gelukkig heb ik niet veel meer gedaan en ben ik niet begonnen met de carburateurs, want ik was er gewoon niet helemaal bij met m’n hoofd en dingen konden alleen maar fout gaan. Morgen komt onze kleine Pixel weer terug thuis en denk ik dat het wel weer beter zal gaan.

Au début, quand on voit les photos ci-dessous, on pourrait se poser la question ‘Qu’est-ce que ce chat à avoir avec une Norton?‘ et au fait, directement? Rien. Indirectement cependant pas mal des choses. Je vous présente notre chatte Pixel, une 9½ ans jeune Européen tigre grise. Début février ma femme a découvert un petit nœud dur de sa coté droite. A partir de cet instant, des choses se sont passés très vite; Elle a été opéré le février 4 pour l’enlever et l’analyser. Nous avons eu les résultats 10 jours plus tard : pas bon, un fibrosarcome, une sorte de cancer agressif qui peut frapper les chats.

Pixel après sa première opération

Elle a dû être opéré pour une deuxième fois le février 15 afin de couper encore plus large. Pendant sa période de “rétablissement” de 15 jours elle portait une bande afin de protéger les fils de l’incision de 22cm et ainsi, afin de protéger la bande contre elle-même de sorte qu’elle ne la mordait pas, ma femme et moi-même ont dormi au tour de rôles de sorte qu’il y avait toujours quelqu’un avec elle et afin de la surveiller en permanence.

Pixel après que les fils étaient retirés

Cette semaine, le 15 jusqu’au 19 Mars, elle est au Maisons-Alfort afin de suivre une thérapie radio. C’est simplement hallucinante comment un si petite chose peut prendre un tel grand place dans une maison. Nous l’aimons tellement et nous espérons qu’elle va s’en sortir. Cependant, bien sûr, la relation qu’elle a avec la Norton : Je n’ai pas touché la Norton depuis parce que nous avons pris soin d’elle d’abord.

La semaine dernière, quand j’ai voulu travailler un peu sur la Norton, je pense que je n’aurai pas dû; Je n’étais pas là avec ma tête et presque tout ce que je tentais de faire je merdais quelque part. Il y a déjà un peu de temps que j’avais reçu la nouvelle phare mais avant de la remplacer je voulais prendre un photo afin de créer une situation “d’avant et après”, mais …

Norton Commando Lucas 7″ H4 phare (avant et après) ..

Tout aller bien; J’ai ouvert et enlevé l’ancienne phare, j’avais sorti avec prudence la nouvelle phare de son emballage, j’avais mis la bague de 7″ sur un couette, je plaçais la phare vers le bas dans la bague, l’avais sécurisé avec des nouveaux clips. Pourtant pas bien difficile. Mais quand je retournais la phare et la regardais.. La verre était déjà fissurée .. Pfff.. Je pense que j’ai mis trop de pression sur la phare en insérant les clips ..

Donc, je remettais l’ancienne phare et partais avec la Norton pour faire un tour. Un fois de retour à la maison, je commandais à nouveau une nouvelle phare. Et je pouvais choisir entre une modèle LHD ou RHD, où je pensais que Left ou Right Hand Drive indiquait le coté de la route où on conduit. Donc je commandais la RHD, parce qu’ici on conduit du coté droite sur la route.

Je l’ai reçu, je suis retourné voir la Norton et appliquait la même procédure; ouvrir et enlever l’ancienne phare, mettre la bague sur une couette, insérer la nouvelle phare dans la bague, en faisant très attention avec les clips ce fois ci, je la retourne et.. Qu’à ce moment je voyais le petit écriture dans la verre; conduire à gauche

Après avoir recontacté le vendeur il paraît qu’au fait la mention LHD ou RHD ne fait pas référence au coté de la route où on conduit mais fait reference au coté d’où se trouve le volent dans une voiture … Duh !

Donc, j’ai remis l’ancienne phare à sa place et j’ai pris la Norton pour aller faire un petit tour 🙂

Comme je disais, heureusement je n’ai pas fait plus et je n’avais pas encore commencé à travailler sur les carburateurs car je n’étais pas là avec ma tête et je ne pouvais que merder. Demain notre petit Pixel rentrera à la maison et je pense que ça ira mieux après.

 Posted by at 7:27 pm
Feb 042010
 
   
Among several new items that I’ve ordered (but haven’t received yet), I did receive the new Amal carburetors. They’re identical to the ones the Norton currently has (Amal 932 with 230 main jet). Since a while, when the engine warms up, it starts running idle faster and faster and I figured it would be about time to replace them. Even if they wouldn’t have made that many kilometers, given their age, it wouldn’t hurt. Meanwhile though, I did figure out how to set the idle speed, which now returned back to normal on a hot engine, still using the current, old Amal carburetors.

Amal 932 Carburetor
The two new Amal 932’s from trialsbits.co.uk

Though it appears that many others prefer replacement carbs like the Mikuni, I like to keep the original aspect of the bike. I’ve found a pair of Amal carbs at trialsbits.co.uk and was surprised by their fast and friendly help to any questions. Luckely the Amal carbs were shipped with a clear instruction on how to tune them and how to synchronise them when used in pairs on a british twin. I already bought a depressionmeter device, I should be able to figure it out (I hope).
As soon as weather gets a bit better, I would like to replace first the headlight reflector, then I’ll start on the carbs.
With the Amal carburetors, I purchased at the same time an Amal jet key; maybe not for right now, but I didn’t forget yet that a while back the main jet of the left carburetor fell out. Back then, I put it back in, but didn’t have the actual right tool to tighten it. Now I do, an other tool to complete the toolbox.
Onder de verschillende nieuwe onderdelen die ik besteld heb (maar nog niet ontvangen), heb ik al wel de nieuwe carburateurs ontvangen. Ze zijn identique aan de carburateurs de Norton op dit moment heeft (Amal 932 met 230 sproeier). Sinds een poosje, als de motor opwarmt, begint deze steeds sneller en sneller stationair te lopen en dacht ik dat het moment aangebroken was ze te vervangen. Zelfs als ze niet zo veel kilometers gemaakt hebben, gezien hun leeftijd, zou het geen kwaad kunnen ze te vervangen. Ondertussen heb ik ook gevonden hoe ik het stationaire toerental kan verlagen op een warme motor met de oude, huidige Amal carburateurs.

Amal 932 Carburateur
Twee nieuwe Amal 932’s van trialsbits.co.uk

Ook al lijken vele anderen de voorkeur te geven aan een vervangende carburateur zoals de Mikuni, geef ik er zelf de voorkeur aan de Norton zo origineel als mogelijk te houden. Ik heb een setje Amal carburateurs gevonden bij trialsbits.co.uk en was blij verrast met hun snelle en vriendelijke hulp om vragen te beantwoorden. Gelukkig worden ze geleverd met duidelijke instructies die anngeven hoe ze afgesteld en gesynchroniseerd kunnen worden als ze als een paar gebruikt worden op een engelse twee cilinder. Ik had al reeds een depressiemeter gekocht, ik kom er wel uit (hoop ik dan).

Zodra het een beetje beter weer word wilde ik eerst de koplamp vervangen en dan met de carburateurs beginnen.
Met de Amal carburateurs heb ik ook gelijk een sproeier sleutel gekocht; misschien niet gelijk maar ik ben nog niet vergeten dat een poosje geleden de sproeier uit de linker carburateur kwam. Ik heb de sproeier er weer terug in kunnen krijgen maar had niet de juiste sleutel om goed vast te zetten. Nu wel, weer een stuk gereedschap om mijn gereedschapskist uit te breiden.
Parmi les nouveaux parts que j’ai commandé (mais pas encore reçu), j’ai déjà reçu les nouveaux Amal carburateurs. Ils sont identiques à ceux que la Norton utilise actuellement (Amal 932 avec gicleur 230). Depuis peu, quand le moteur chauffe un peu, le moteur commence à tourner stationnaire de plus en plus vite et je pensais que ça sera temps de remplacer les carburateurs. Même s’ils n’ont pas fait tant de kilomètres, vu leur age, ça ne pourrait pas faire de mal. Entretemps j’ai trouvé comment on peut modifier la vitesse du moteur en stationnaire qui est maintenant, toujours avec les vieux carburateurs, à nouveau correcte.

Amal 932 Carburateur
Les deux nouveaux Amal 932’s de trialsbits.co.uk

Même s’il me semble que certains préfèrent un carburateur de remplacement tels que les Mikuni, moi je préfère garder la Norton la plus originale que possible comme à l’époque. J’ai trouvé un pair de carburateurs chez trialsbits.co.uk et j’étais surpris de leur rapidité et gentillesse avec qu’ils répondent au questions. Heureusement sont les Amal carburateurs fournis avec des indications comment on peut les synchroniser quand ils sont utilisés en paire sur un bi-cylindre anglaise. J’avais déjà acheté un instrument de dépression, je devrais m’en sortir (j’espère).

Si le temps s’améliore un peu, je voudrais d’abord remplacer le phare et puis m’y mettre sur les carburateurs.
Avec les Amal carburateurs j’ai acheté en même temps un clé pour les gicleurs; peut être pas pour tout suite mais je n’ai pas encore oublié le jour où le gicleur dans le carburateur gauche tombait. J’avais réussi de le remettre mais je n’avais pas la bonne clé pour le serrer. Maintenant oui, encore une clé pour compléter ma boite à outils.
 Posted by at 3:47 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.