Jan 172010
 
   
An other good deed done, the Norton is now fitted with brandnew Girling shocks from Paul Goff. First I was scared that the old ones would be hard to remove but after all, in not even 30 minutes time they were changed. They fit perfectly, the exact same size.

New Girling 12.9″ shocks (Hagon replicas) for the Norton

While I was at it, I also removed the battery to charge it. I guess the electrical system still works well; it was charging for about 5 minutes and already stopped, it just didn’t need more which should indicate that the battery was still charged enough.  After that, of course a test; they work good, the Girlings, but they’re “softer” than the old Koni’s. Which isn’t necessarily a bad thing, as I’m mostly driving around town and not speeding the Norton.

Weer een goede daad gedaan, de Norton is nu uitgerust met gloednieuwe Girling schokdempers van Paul Goff. Eerst was ik er bang voor dat de oude moeilijk los te krijgen zouden zijn maar neen, in nog geen 30 minuten tijd waren ze vervangen. Ze passen goed, precies dezelfde afmetingen.

Nieuwe Girling 12.9″ schokdempers (Hagon replicas) voor de Norton

Terwijl ik toch bezig was heb ik ook de accu verwijderd om op te laden. Het ziet er naar uit dat het electrische systeem nog goed werkt; de accu laade voor nog geen 5 minuten en stopte al, meer moest er niet in wat betekent dat de accu nog goed opgeladen was. Nadien, natuurlijk een test; ze werken goed, de Girlings, maar ze zijn wat “zachter” dan de oude Koni’s. Wat niet direkt slecht nieuws is, omdat ik toch meer in de stad rij dan op de snelweg.

Encore un bon chose de fait, la Norton est équipé maintenant avec des suspensions Girling de Paul Goff toute neuves. Au début j’avais peur que les anciennes pourrons être difficiles à enlever mais non, en même pas 30 minutes les suspensions étaient remplacées. Elles passent parfaitement, exactement les mêmes dimensions.

Nouvelles Girling 12.9″ suspensions (Hagon replicas) pour la Norton

Pendant que j’étais en train de bricoler j’ai enlevé la batterie pour la recharger. Je crois que la système électrique fonctionne bien; la batterie chargeait pendant 5 minutes avant de s’arrêter, elle n’avait pas besoin de plus, ce qui devrait indiquer que la batterie était encore chargé suffisamment. Après ça, un tour de test; elles fonctionnent bien, les Girlings, elles sont plus “mous” que les anciennes Koni’s. Ce qui n’est pas nécessairement un mauvais chose parce que je conduis plus souvent en ville que sur des autoroutes.

 Posted by at 6:08 pm
Jan 132010
 
   
I’ve received them today; the new rear shocks for the Norton Commando. Though of course the original ones aren’t made anymore, there is an exact to the identical Girling replica. Some may say that nowdays shocks are more avanced; they are progressive, gas damping adjustable, ..
Yes, true perhaps, but then they won’t have the same look as “original” and I would like to keep the Norton as original as possible.

Girling replica shocks for Norton Commando

It would be possible to use more advanced equipement like better brakes, more reliable ignition, more reliable carburators, .. But as I’m not using the Norton for every-day-trafic anyway, I just prefer to keep the original aspects.

I’ve also ordered a new headlight (Lucas 7″) and rim as well as indicators (Lucas 5″ stalks). Soon I’ll take the Norton to Machines & Moteurs for some work. I also took the Norton out for a ride 4th of January; weather was dry though near freezing, but my wife gave me for Christmas a thermo underwear combination. It is amazing, it was really as if it wasn’t cold at all, though my fingers started to freeze in my handgloves.

Ik heb ze vandaag ontvangen; de nieuwe achterveren voor de Norton Commando. Natuurlijk, de echte originele schokdempers worden al lang niet meer gemaakt, dit is een exact Girling kopie van de originele specificaties. Sommigen zullen misschien zeggen dat schokdempers vandaag de dag meer geavanceerd zijn; ze zijn progressief, gas demping kan versteld worden, ..
Ja, dat is misschien waar maar dan zien ze er niet uit zoals de echte “originele” schokdempers en ik wil graag de Norton zo origineel als mogelijk houden.

Girling replica schokdempers voor Norton Commando

Het zou wel mogelijk zijn om meer geavanceerd materiaal te gebruiken zoals betere remmen, meer betrouwbare ontsteking, meer betrouwbare carburateurs, .. Maar ik gebruik de Norton toch niet voor alledaags weggebruik en ik geef de voorkeur aan alles zo origineel als mogelijk te houden.

Ik heb ook een nieuwe koplamp (Lucas 7″) en ring en ook nieuwe richtingaanwijzers (Lucas 5″ stalks) gekocht. Binnenkort wil ik ook de Norton naar Machines & Moteurs meenemen om wat werk aan de Norton te doen. De 4de van januarie ben ik nog met de Norton weg geweest; het was droog maar vroor bijna maar m’n vrouw heeft me voor kerst een thermische ondergoed combinatie gegeven. Verbazingwekkend hoe goed dat werkt, het was bijna of het helemaal niet koud was maar mijn vingers begonnen te bevriezen in m’n handschoenen.

Je les ai reçu aujourd’hui; les nouveaux suspensions pour l’arrière de la Norton Commando. Bien sûr, bien que les suspensions originaux de l’époque ne sont plus fabriquées, il existe une paire de suspensions Girling fabriquées à l’identique des spécifications de l’époque. Les gens peuvent dire qu’à ce jour les suspensions sont bien plus avancées; progressives, adaptables, ..
Oui, c’est vrai peut être mais dans ce cas elles ne ressemblent pas aux “originales” et je veux bien garder la Norton le plus proche à l’originale que possible.

Girling replica suspensions pour Norton Commando

Bien qu’il sera tout à fait possible d’utiliser de l’équipement d’une meilleure qualité comme par exemple une meilleure système de freinage, système d’ignition plus fiable, des carburateurs plus fiables, .. Mais vu que je n’utilise pas la Norton tous les jours non plus, je préfère plutôt de la garder aussi proche à l’originale comme possible.

J’ai aussi commandé un nouveau phare (Lucas 7″) et sa bague ainsi que des nouveaux indicateurs de direction (Lucas 5″ stalks). Bientôt je voudrais amener la Norton chez Machines & Moteurs pour quelques travaux. Janvier le 4 dernier j’avais encore pris la Norton pour aller faire un tour; le temps était sec mais il gelait presque. Ma femme m’a offert pour Noël une combinaison de sous-vêtements thermique. C’est miraculeux, c’était comme s’il ne faisait presque pas froid dehors, cependant mes doigts commençait à se geler dans mes gants.

 Posted by at 11:24 pm
Dec 122009
 
   
Starting next week, the mercury, if one has to believe the weather forecast, is going to dive well below the 0° Celsius. Not unusual of course as we’re half in december. Today it already wasn’t warm neither, but I wanted to take the Norton out anyway.
When it is cold, there is one positive thing about having to kick-start a Norton; it warms the body.
After the Norton started and warmed up a bit, I went to Sèvres. At the trafic lights, I was joined by a scooterrider who told me that riding a Norton is a real joy and he once rented a Norton too in India. I didn’t even know that they have/had Nortons in India, that’s quite far out. He also asked if mine was running fine. Sure, most of the time, I just didn’t tell him that it took 10 minutes to start her 🙂
At the same time, an other biker followed me in the direction of Chaville and stopped next to me at the next trafic lights, also looking at the Norton and asked from what year my Norton was. Mine is from ’73. As the Commando is one of the last models made by Norton, someone who knows a bit Norton Commando’s could actually see it, because there are some differences between the MKI, MKII and MKIII models.
I didn’t go far though, I don’t like the cold, so I headed back home for a hot cup of coffee. Starting from now, I’m afraid that the Norton will have to wait for a while for better weather.
Vanaf volgende week, het kwik, als men de weersverwachtingen mag geloven, duikt dan een stuk onder de 0° Celsius. Niet geheel vreemd natuurlijk omdat we al in half december zijn. Vandaag was het ook niet echt warm maar ik wilde toch nog even met de Norton weg.
Wanneer het koud is, is er een positieve zijde aan het feit dat de Norton gekick-start moet worden; daar krijg je het warm van.
Nadat de Norton aansloeg en een beetje opgewarmd was, ben ik eerst naar Sèvres gereden. Bij de verkeerslichten kwam er een scooterrijder naast me staan die me vertelde dat het een plezier is om met een Norton te rijden en dat hij vroeger een Norton in India huurde. Ik wist niet eens dat ze daar Nortons hebben/hadden in India, dat is toch behoorlijk ver weg. Hij vroeg me ook of de mijne goed liep. Ja hoor, of meestal dan, ik vertelde er alleen niet bij dat het me net 10 minuten geduurd had om het kreng gestart te krijgen 🙂
Op hetzelfde moment volgde een andere motorrijder me in de richting van Chaville en kwam naast me staan bij de volgende verkeerslichten die ook naar mijn Norton keek en vroeg van welk jaar ze was. De mijne is van ’73. Gezien de Commando één van de laatste Norton modelen was, iemand die een beetje Nortons kent zou het eigenlijk kunnen zien omdat er enkele verschillen zitten tussen de MKI, MKII en MKIII modelen.
Ver ben ik niet geweest, ik hou niet zo van de kou, dus ben ik terug gereden voor een warme kop koffie. Vanaf nu ben ik bang dat de Norton wat geduld zal moeten hebben tot het weer wat beter word.
A partir de la semaine prochaine, la température si on doit croire la méteo, plongera bien en dessous de 0° Celsius. Pas inhabituelle bien sûr, vu qu’on est déjà mi-décembre. Aujourd’hui il ne faisait déjà plus très chaud mais j’ai voulu prendre la Norton pour aller faire un tour quand même.
Quand il fait froid, il existe cependant un coté positive de devoir démarrer la Norton à coups de pied; ça réchauffe.
Après que la Norton a démarrée et montait un peu en température, je suis aller à Sèvres. Au feu rouge j’étais rejointe par quelqu’un sur un scooter qui me disait que de piloter une Norton est un vrai plaisir et que dans le temps il louait une Norton en Inde. Je ne savais même pas qu’ils ont des Nortons en Inde, ce n’est pas la porte d’à coté. Il me demandait aussi si ma Norton tournait bien. Certes, la plus part de temps, sauf que je ne l’ai pas dit qu’il fallait 10 minutes pour la mettre en route 🙂
En même temps un autre motard me suivait en direction de Chaville, s’arrêtait à coté de moi au prochain feu rouge. Il regardait aussi ma Norton et me demandait de qu’elle année elle était. La mienne est de ’73. Vu que la Commando était une des dernières modèles fabriquées par Norton, quelqu’un qui connait un peu les Commandos pouvait le voir parce qu’il existe quelques différences entre les modèles MKI, MKII et MKIII.
Je ne suis pas aller bien loin, je n’aime pas le froid, donc je suis rentré à la maison pour un café bien chaud. A partir de maintenant j’ai peur que la Norton devrait attendre un peu jusqu’à le retour des beaux temps.
 Posted by at 6:42 pm

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button or change your cookie settings.