Feb 132016
 
   
Though sometimes during the week weather is cold but not too bad, it is now the 6th weekend in a row that the weather is rainy. Sure, I could take out the Norton but as I don’t feel much for driving it in the rain, the Norton has just been started from time to time and run idle a bit in the garage. So I’ve betrayed my Norton and have been doing other things in the weekends. A while ago I switched out the car radio because the original radio didn’t have USB nor aux input. As actually it is my wife’s car, I made sure that everything I did is easily reversible with no damage to the car.
The radio works well but I figured that actually nowadays they’re more media players with the dimensions of a car radio and the actual sound quality isn’t all that. It was missing the "oumph".
Years ago, when I was still using my mom’s car as I only had motorbikes, I’d installed two equalizers, one for the front and one for the rear. A system that worked well. They’re amplifying but actually I didn’t do it to produce louder music but to obtain a better sound quality. At first my mom didn’t really like it but as they had a flat by-pass, you could use them on or off. When off, it would just pass the initial radio output directly. When on, the equalizer would apply on its output channels. At first she never used them but once she figured it out she used them all the time.

Now I was missing the "oumph" in the new car radio, I kind of fell back to my youth and figured I could repeat the same. After some searching, the exact same, or nearly the same equalizers as I used 25 years ago are still available. First I bought one. The car had originally 4 speakers, one in each door but it wasn’t completely to my liking; the radio has 4 output channels, 2 pairs for the front L/R and two pairs for the rear L/R. Thing is, the equalizer only takes two pairs as input and offers 4 pairs as output. That would work of course but also meant that I would lose the fader control from the radio as I would have to use either the front or the rear speakers as input. So I ended up buying a second for the front and the rear individually.
car audio equalizers
The two equalizers mounted under the dashboard on passenger side

In my mom’s car they fitted perfectly in the middle console but in a Peugeot 206 it doesn’t fit so I decided to mount them under the dash on the passenger side, bought an ISO radio extension cable, pulled it through and cut the wires. This way, I could use the original connectors and easily get the radio’s output and back to the car’s original speaker wiring.
It was better, way better and I found back some "oumph" but still, it still wasn’t like as the sound I had obtained in my mom’s car; in her’s, I had 8 speakers while in the Peugeot are only the original 4, one in each door, of which the ones in the rear doors didn’t quite pull it off. So I decided to mount an extra set of speakers in the rear cardboard of the trunk. To avoid having to cut holes in the original car pieces, I got another board from ebay and cut the holes for the speakers out in that one, preserving the original board in the garage. So the equalizer handling the rear is now fading a 1/3th to the speakers in the back doors and 2/3ths to the speakers added in the cardboard while the equalizer for the front handles the speakers in the front doors. Aahhh… Better, way better, I now have at least some quality sound from the new radio.
Boss AVA-1404 equalizers
Set of Boss AVA-1404 equalizers

Perhaps it is true when they say that men never grow up. They look exactly like the ones I had 25 years ago with one difference; they need a remote-power signal to turn on (orange wire) while I have no memory of this in my mom’s car where I believe they had a manual on/off switch and flat by-pass. No worries, I won’t be driving around town annoying people with loud "”yo yo yo man" and boombox sharing their "good taste" of music with the world; I prefer country or oldies but that doesn’t mean I don’t enjoy some quality 🙂

Door de week was het weer soms koud maar vrij aardig, het is nu het zesde weekend op rij waarin het regent. Natuurlijk had ik wel met de Norton op pad kunnen gaan maar ik voel er weinig voor om in de regen te rijden dus heb ik slechts de Norton af en toe aangetrapt om een poosje stationair in de garage te lopen. De Norton is dus in de garage gebleven en heb ik wat andere dingen gedaan de afgelopen weekeinden. Een tijdje geleden heb ik de originele autoradio vervangen omdat deze geen USB of aux ingang had. Omdat het eigenlijk de auto van m’n vrouw is zijn alle veranderingen zodanig gedaan dat het gemakkelijk teruggedraaid kan worden zonder schade aan de auto.
De nieuwe radio werkt aardig maar eigenlijk zijn deze vandaag de dag meer media spelers met de afmetingen van een autoradio en het geluidskwaliteit was niet echt geweldig. Het mistte duidelijk de "oumph".
Jaren geleden toen ik m’n moeders auto nog gebruikte omdat ik zelf alleen motoren had, had ik er twee equalizers ingezet, één voor voren en de andere voor achter. Een systeem dat goed werktte. Ze versterken maar eigenlijk deed ik het niet voor hardere muziek maar om een betere geluidskwaliteit te verkrijgen. Eerst vond m’n moeder het maar niets maar omdat ze een vlakke by-pass hadden kon je ze in- of uitgeschakeld gebruiken. Uitgeschakeld gaven ze het originele uitgangs signaal van de radio direct door. Ingeschakeld werd de equalizer op het uitgangssignaal toegepast. Eerst maaktte ze er geen gebruik van maar toen ze eenmaal door had hoe het werktte gebruiktte ze de equalizers altijd.

Van de nieuwe radio miste ik gelijk al de "oumph", misschien dat ik terug op m’n tiener jaren viel maar het leek me nu wel een goed idee om weer hetzelfde op te bouwen. Na enig zoekwerk bleken dezelfde, of bijna dezelfde equalizers als ik 25 jaar geleden gebruikt had nog steeds leverbaar. Eerst had ik er één gekocht. De auto heeft origineel 4 luidsprekers, één in ieder portier maar het was niet helemaal wat ik wilde; de radio heeft 4 uitgangen, 2 paar voor de voorluidsprekers L/R en 2 paar voor de achterluidsprekers L/R. De equalizer heeft maar twee paar als ingang en 4 paar als uitgang. Dat kan wel werken maar zou betekenen dat ik dan geen fader controle meer van de radio zou hebben omdat ik zou moeten kiezen of ik van de radio de voor of de achter aansluitingen zou gebruiken als ingang. Dus kocht ik een tweede om de voor- en achterluidsprekers individueel aan te kunnen sturen.
auto audio equalizers
De twee equalizers onder het dashboard gemonteerd aan de passagiers zijde

In de auto van m’n moeder paste ze precies in de midden console maar dat past niet in een Peugeot 206 dus besloot ik om ze onder het dashboard aan de passagiers zijde te monteren, een ISO radio verlengkabel gekocht, deze in een lus doorgetrokken en door geknipt. Op deze manier kon ik de originele stekker verbindingen blijven gebruiken en gemakkelijk de uitgangen van de radio gebruiken en de uitgangen van de equalizers naar de luidsprekers terug aansluiten op de originele bekabeling van de auto.
Dat was beter, een stuk beter en had ik wat "oumph" teruggevonden maar toch klonk het nog niet als het geluid dat ik in m’n moeders wagen had; in haar auto had ik 8 luidsprekers maar in de Peugeot zitten alleen de originele 4 luidsprekers, één in iedere deur, waarvan de luidsprekers in de achterdeuren het niet helemaal aan konden. Dus besloot ik op maar een extra set luidsprekers in de hoedenplank te zetten. Om te voorkomen dat ik gaten zou moeten zagen in de originele delen van de Peugeot heb ik een andere hoedenplank voor een 206 van Ebay gekocht voor de luidsprekers, de originele hoedenplank ligt nu in de garage opgeslagen. De equalizer voor achter is nu fading 1/3de naar de luidsprekers in de achterportieren en 2/3de naar de luidsprekers in de hoedenplank terwijl de equalizer voor voren de luidsprekers in de voorportieren doet. Aahhh… Beter, veel beter, nu heb ik tenminste wat kwaliteirs geluid van de nieuwe autoradio.
Boss AVA-1404 equalizers
Set van Boss AVA-1404 equalizers

Misschien is het wel waar als ze zeggen dat mannen nooit volwassen worden. Ze zien er precies hetzelfde uit als de equalizers die ik 25 jaar geleden had maar met één verschil; deze hebben een remote-power signaal nodig om ingeschakeld te worden (oranje kabel) maar ik heb hier geen geheugen van dat dat in m’n moeder’s auto nodig was waar ik geloof dat die een handmatige aan/uit knop hadden met vlakke by-pass. Geen paniek, ik ga geen rondjes door de stad rijden en mensen trakteren op een luide "”yo yo yo man" om zo hun "goede smaak" van muziek ongevraagd met de rest van de wereld te delen; Ik hou meer van country en van oldies maar dat betekent niet dat ik geen goede kwaliteit geluid waardeer 🙂

Bien que dans la semaine le temps était froid mais pas trop mauvais, cependant c’est la sixième weekend d’enfilé où il pleut. Bien sûr, je pouvais sortir avec la Norton mais je n’avais pas trop envie de faire la moto sous la pluie, de coup, je n’ai que démarré la Norton de temps à l’autre dans le garage. J’ai donc trompé ma Norton en faisant autre choses pendant ces weekends. Il y a peu de temps j’avais remplacé l’autoradio dans la voiture parce que la radio d’origine n’avait ni USB ni AUX en entrée. Parce qu’au fait c’est la voiture de ma femme je m’étais assuré que toute modification pouvait revenir à l’origine sans faire des dégats à la voiture.
La radio fonctionne bien mais je pense que les radios à ce jour sont plutôt des jouers de multi-média au dimensions d’une autoradio et la qualité du son n’est pas vraiment tout ça. Il me manquait le "oumph".
Il y a des années, où j’utilisais encore la voiture de ma mère puisque moi je n’avais que des moto, j’avais installé deux égaliseurs, un pour l’avant et l’autre pour l’arrière. Ce système fonctionnait pas trop mal. Ce sont également des amplificateurs mais je le ne faisais pas pour avoir de la music plus forte mais afin d’améliorer la qualité du son. Au début ma mère n’aimait pas trop l’idée mais parce qu’ils avaient un by-pass on pouvait les utiliser en marche ou éteinte. Eteinte, ils passaient la sortie de la radio d’origine sans altération. En marche, l’égaliseur s’appliquait sur les canaux de sortie. Au début elle les n’utilisait pas mais un fois qu’elle avait compris leur interrêt, elle s’en servait sans cesse.

En constatant qu’il manquait le "oumph" dans la nouvelle radio, je tombais plus ou moins en enfance en pensant que je pouvais reproduire facilement une même construction. Après un peu de recherche, les mêmes, ou practiquement les mêmes égaliseurs comme ceux j’avais utilisé il y a 25 ans se vendent encore. Pour commencer j’en achetais un. La voiture a d’origine 4 haut-parleurs, un dans chaque portière mais ce n’était pas complètement comme je voulais; la radio possède de 4 canaux en sortie, deux pour l’avant G/D et deux pour l’arrière G/D. Le truc est que l’égaliseur ne prends que 2 canaux en entrée et offre 4 canaux en sortie. Bien que ça pouvait fonctionner ça voudrait dire aussi que je perdrais la fonctionalité de fading sur la radio puisqu’il fallait choisir d’utiliser des canaux pour l’avant ou bien les canaux pour l’arrière comme entrée pour l”égaliseur. Donc j’ai acheté un deuxième égaliseur afin de pouvoir gérer l’avant et l’arrière d’une façon individuelle.
voiture audio égaliseurs
Les deux égaliseurs montés sous le dashboard côté passager

Dans la voiture de ma mère ça passait parfaitement dans la console au milieu mais ça ne passait pas dans une Peugeot 206 donc j’avais décidé de les monter sous le dash côté passager, achetais un cable d’extension ISO pour la radio, tirais les fils en double sous le dash et coupais les fils, de sorte que je pouvais utiliser les connecteurs d’origine. De cette façon c’est simple de pouvoir utiliser les sorties de la radio et reconnecter les sorties des deux égaliseurs retour vers les haut-parleurs sur le cablage d’origine.
C’était mieux, bien mieux et je retrouvais un peu de "oumph" mais cependant, ça ne réproduisait pas encore la qualité du son comme j’avais obtenu dans la voiture de ma mère; dans sa voiture j’avais 8 haut-parleurs tant dis que dans la Peugeot il n’y avait que les 4 d’origine, un dans chaque portière dont ceux dans les portières arrière ne suivait pas. Donc j’ajoutais un autre set de haut-parleurs dans la plage arrière. Afin d’éviter de couper des trous dans la plage d’origine j’avais commandé une autre plage pour une 206 sur Ebay, en rangeant la plage d’origine dans le garage. L’égaliseur pour l’arrière fait maintenant de fading d’un 1/3 sur les haut-parleurs dans les portières arrière et 2/3 sur les haut-parleurs dans la plage arrière tant dis que l’autre égaliseur sert pour les haut-parleurs des portières avant. Aahhh… Mieux, beaucoup mieux, enfin j’avais un son un peu de qualité de la part de cette nouvelle radio.
Boss AVA-1404 égaliseurs
Couple de Boss AVA-1404 égaliseurs

C’est peut-être vrai quand ils disent que les hommes ne deviennent pas adultes. Ils ressemblent parfaitement à ceux que j’avais il y a 25 ans mais avec une différence; ils ont besoin d’un signal remote-power pour se mettre en marche (fil orange) et je n’ai pas souvenir que ceux d’avant en avaient besoin, pour autant que je puisse me souvenir ils avaient un bouton marche/arrêt. Pas de panique, je ne comptais pas aller rouler en ville avec un puissante "”yo yo yo man" comme les jeunes en partageant leur "bon goût" de la musique avec tout le monde sans demander leur avis; moi j’ai toujours préféré plutôt de la country et plus discrètement mais ça ne veut pas dire que je n’apprécie pas un bon qualité du son 🙂

 Posted by at 8:28 pm