Feb 282009
 
   
Today I’ve also replaced the handlebars. Not that it was broken or anything, but simply because my Norton Commando MKII is an European model but it was fitted with the US Interstate model handlebars. It just didn’t seem right and appeared quite “big” on my Norton.
Replacing the handlebars only took half an hour and not only does it look a lot better now, when I took it out for a ride I noticed that the smaller, UK Roadster handlebars makes the Norton a lot easier to handle on the road, as if she’s a lot “lighter” all at sudden. Photos are still to come, I guess not only the Norton’s battery was empty, those of my camera as well!
I also noticed, when I got back, that oil starts leaking around the RPM cable, where it is connected to the block. I wish I had more spare time, I start to enjoy working on it and it seems that I’m not done yet.
Vandaag heb ik het stuur vervangen. Niet omdat het gebroken was maar gewoon omdat mijn Norton Commando MKII een europees model is maar het stuur had van een US Interstate model. Het gaf gewoon een verkeerd gevoel en zag er behoorlijk “groot” uit op mijn Norton.
Het vervangen van het stuur duurde nog geen half uur en het ziet er niet alleen wat beter uit, toen ik de Norton voor een testrit mee nam merkte ik dat het kleinere, UK Roadster stuur de Norton een stuk handelbaarder maakte, alsof de Norton ineens een stuk “lichter” was. Fotos komen nog, ik denk dat niet alleen de Norton’s accu leeg was maar ook de batterijen van mijn fototoestel!
Ook begint er wat olie te lekken rond de toerenteller kabel, waar deze met het blok verbonden is. Ik zou bijna wensen dat ik meer tijd had, ik begin het leuk te vinden om aan de Norton te werken en het ziet er naar uit dat ik nog niet klaar ben.
Aujourd’hui j’ai remplacé le guidon sur la Norton. Ne pas parce que il était cassé mais simplement parce que ma Norton Commando MKII est un modèle Européen mais avait le guidon d’une modèle US Interstate. Quelque chose me disait que ça n’allai pas et donnait l’air “trop grand” sur ma Norton.
Remplacer le guidon n’a même pas pris un demi heure et pas seulement est-ce que le guidon va mieux sur ma Norton, quand je sortais avec la Norton pour faire un petit tour de test je remarquais que le guidon plus petit, UK Roadster me donnait l’impression que la Norton était de coup plus facile à manipuler sur la route, comme si elle était plus “légère”. Photos viennent encore, ne pas seulement le batterie de la Norton était vide, ceux de mon appareille photo aussi !
J’ai vu aussi qu’il y a une fuite d’huile autour le câble RPM, où il est connecté au bloque moteur. Je souhaite que j’avais plus de temps libre, ça commence m’amuser, de bricoler la Norton et j’ai l’impression qu’il reste encore beaucoup de choses à faire.
 Posted by at 10:04 pm
Feb 282009
 
   
I admit, I was feeling stupid, but I just had to ask someone; Sure, I can get the Norton going, but lately, I had to kick 50, 60 or even more times before the engine would run. That can’t be right… Or something doesn’t work right or I’m doing something wrong. I’ve asked the question in the forum of the french Norton Owners Club who all agreed that it can’t be normal; a Norton should run after just some kicks.
Indeed, I remember that I used my cousin’s Yamaha XS650 in the past and impossible to get it going with a weak battery.
So today I replaced the battery and sparkplugs, a short push on the floaters of both of the Amal carburators untill gas flows over and yes! Two kicks and it runs! (I could have thought about that myself, but as the battery was new only from last summer, I didn’t even think about that)
But, what also could help, I was opening the starter (towards me) thinking that it would help starting the cold engine, but as it appears, the starter shouldn’t be opened but closed… Anyway, a new battery, new sparkplugs couldn’t hurt.
Toegegeven, ik voelde me dom maar ik moest het gewoon iemand vragen; Natuurlijk, ik kan de Norton wel gestart krijgen maar afgelopen tijd moest ik zo’n 50, 60 of meer keren aanstampen voordat de motor aan wilde slaan. Dat kan niet goed zijn… Of iets werkt niet goed of ik doe zelf wat verkeerd. Ik heb de vraag gesteld in de discussie forum van de Norton Owners Club waar ze allen het eens waren dat dat niet goed kon zijn; een Norton moet aanslaan na slechts enige keren aanstampen.
Inderdaad, ik herinner mezelf dat ik vroeger de Yamaha XS650 van mijn neef wel eens leende en onmogelijk deze gestart te krijgen met een zwakke accu.
Dus vandaag de accu en bougies vervangen, de drijvers van beide Amal carburateurs indrukken tot de benzine overstroomt en ja! Twee keer aanstampen en de Norton loopt! (Daar had ik zelf ook op kunnen komen maar omdat de accu nieuw van afgelopen zomer was kwam dat idee geheel niet in me op)
Maar, wat ook kan helpen, ik opende de choke (naar me toe) denkent dat dat zou helpen om op een koude motor te starten maar het blijkt dat deze tegenovergesteld werkt; de choke moet niet geopend maar juist worden gesloten… Nou ja, een nieuwe accu en nieuwe bougies zijn nooit weg.
J’avoue, je me sentais encore un fois stupide mais je devais poser la question à quelqu’un; Bien sûr, j’arrive à démarrer la Norton mais le dernier temps il me fallait 50, 60 ou même plus de coups pieds sur le démarreur avant que le moteur voulait bien démarrer. Ce n’est pas possible… Ou quelque chose ne fonctionne pas bien ou je fais quelque chose de travers moi-même. J’ai posé la question dans le forum de discussion de Norton Owners Club où tout le monde était d’accord que ça ne peut pas être normal; une Norton devrait démarrer après que quelques coups de pieds.
En effet, je me souviens que, dans le passé, j’ai emprunté la Yamaha XS650 de mon cousin et impossible de la démarrer avec un batterie faible.
Donc aujourd’hui j’ai remplacé le batterie et les bougies, appuyait sur les flotteurs des deux Amal carburateurs jusqu’à l’essence déborde et oui! Que deux coups de pied sur le démarreur et le moteur tournait! (J’aurai dû y penser moi-même mais comme le batterie était neuf de l’année dernière, je n’y pensais même pas)
Mais, ce qui peut aider aussi, j’ouvrai le starteur (vers moi-même) en pensent que ça aidera à démarrer la Norton à froide mais, ce que j’en comprends, il ne faut pas l’ouvrir mais le fermer… Bon, un nouveau batterie et des nouveaux bougies ne peuvent pas faire de mal.
 Posted by at 10:01 pm
Feb 082009
 
   
Strange as it may sound, the engine won’t run good with a dirty fuel tank filler-cap. Or rather, with a plugged breathing hole in the filler-cap. That I already found out; after some minutes, a vacuum is created in the fuel tank with as side-effect that the fuel won’t flow down anymore. And the engine stalls.
This is easy to spot; when you open the fuel tank and you hear a “Ssslllluppp” sound (because the vacuum is broken when the fuel tank gets opened) it is very likely that the breather hole is plugged. So, I started cleaning, opened the hole, made it shine and… No difference!
So, back to Machines et Moteurs to buy a new filler cap. There they asked me if I already tried cleaning the small breather hole, pointing it out on a brand new (thus clean and well visible) filler-cap. I felt so stupid… Of course not, I cleaned the hole in the centre of the filler-cap, I didn’t even see the tiny hole that was about 1cm off from the centre…

Back home, looked again (very) closely with a flashlight at the filler-cap. Yes, indeed, barely visible on my Norton’s filler-cap but there it was!


Breather hole marked in the red circle

I guess time did a pretty good job because I had some difficulties cleaning the breather hole out. While carefully covering and protecting the opening of the fuel tank to prevent stuff falling into it, I managed with a tiny cross-screwdriver (and some patience) to clean it out. No more need to open the fuel tank while riding every 2 minutes and no more “Ssslluuppp” sounds.
The Norton rides a lot more comfortable at sudden.
Het mag vreemd klinken maar natuurlijk loopt een motor niet goed met een vuile benzinetankdop. Of beter gezegd, met een dicht ontluchtings gaatje in de benzinetankdop. Daar kwam ik al achter; na een paar minuten treed een vacuum op in de benzinetank met als gevolg dat de benzine niet meer daalt. En de motor slaat af.
Dit is eenvoudig te achterhalen; wanneer de benzinetank geopend word en je hoort een “Ssslllluppp” geluid (omdat dan het vacuum verbroken word) is het goed mogelijk dat het ontluchtingsgaatje dicht zit. Dus begon ik deze schoon te maken, tot het geheel glimde en… Geen enkel verschil!
Dus terug naar Machines en Motoren om een andere benzinetankdop te kopen. Daar vroegen ze me of ik al had geprobeerd om het ontluchtingsgaatje te openen, het aanwijzend op een nieuwe (dus schone en goed zichtbare) tankdop. Ik voelde mezelf zo stom… Natuurlijk niet, ik had het midden schoongemaakt en helemaal dat gaatje niet gezien dat ongeveer 1cm uit het midden zat…

Terug thuis, de tankdop nog eens goed gekeken met een zaklamp. Ja, inderdaad, bijna niet te zien op mijn Norton’s tankdop maar daar was het!


Ontluchtingsgaatje aangegeven in de rode cirkel

Tijd heeft goed werk gedaan want het was niet makkelijk om het gaatje open te krijgen. Terwijl ik de tankopening zorgvuldig had afgedekt om te voorkomen dat er viezigheid in zou vallen, lukte het me met een kleine kruisschroevendraaier (en veel geduld) om het open te krijgen. Niet langer nodig om iedere 2 à 3 minuten tijdens het rijden de tankdop te openen en geen “Ssslluuppp” geluiden meer.
De Norton rijd ineens een stuk meer comfortable.
Bizarrement, le moteur ne tourne pas bien avec un sale bouchon de réservoir d’essence. Ou plutôt avec un trou de respiration bouché dans le bouchon. Ce là j’ai déjà découvert; après quelques minutes un vacuum est crée dans le réservoir d’essence et l’essence ne veut plus descendre. Et le moteur s’arrêta.
C’est facile à trouver; quand on ouvre le bouchon et un son qui ressemble à “Ssslllluppp” se produit (parce que le vacuum est cassé quand on l’ouvre), c’est bien possible que le trou de respiration dans le bouchon sera bouché. Je commençais à le nettoyer, jusqu’à ça brillait et… Pas de différence !
Donc, retour vers Machines et Moteurs pour acheter un autre bouchon. Là bas, ils me demandaient si j’avais déjà essayé de nettoyer le petit trou de respiration en me le montrant sur un nouveau (donc propre et bien visible) bouchon. Je me sentais si stupide… Bien sûr que non, j’ai nettoyé le trou du centre du bouchon, je n’avais même pas vu le petit trou de respiration qui était environ 1cm du centre…

Retour à la maison, j’ai regardé de (très) près avec un lampe de poche sur mon bouchon. Et oui, en effet, presque pas visible sur mon bouchon mais le voilà le petit trou !


Trou de respiration indiqué dans le cercle rouge

Le temps a fait du bon boulot car j’avais du mal à le nettoyer. Pendant que j’avais couvert le réservoir afin d’empêcher que le cochonnerie tomberait dedans, j’ai réussi avec un petit tournevis (et beaucoup de patience) à l’ouvrir. Plus besoin d’ouvrir le bouchon tous les 2 à 3 minutes pendant que je roule et plus de sons comme “Ssslluuppp”.
La Norton roule de coup beaucoup plus confortable.
 Posted by at 9:56 pm